Консалтингова фірма "Технології Сталого Розвитку"
ПОШУК ПО САЙТУ:         Web     Сайт  
Розкручування сайту, вихід на першу сторінку пошукових машин

Маркетингові дослідження:

 • виявлення і визначення сприятливих можливостей і проблем;
 • планування, вдосконалення і оцінки заходів маркетингу;
 • здійснення моніторінгу маркетингової діяльності;
 • розуміння шляхів підвищення ефективності специфічних заходів маркетингу;
 • реалізації маркетингу як єдиного процесу.

Мета дисципліни:

 • викладення принципів  маркетингових досліджень, основне призначення яких - забезпечення маркетингового менеджера всією інформацією, необхідною йому для виконання своїх функціональних обов”язків в процесі управління маркетингом, а саме: аналіза, розробки маркетингових стратегій, планування, контролю і регулювання маркетингової діяльності.

Маркетингові дослідження. РОБОЧА ПРОГРАМА

Необхідність маркетингового дослідження зумовлена потребою зниження ризику прийняття невірного рішення за рахунок кращого знання і розуміння стану та динаміки факторів оточуючого середовища.

Маркетингові дослідження - ключовий елемент в загальному інформаційному полі маркетингу. Вони зв’язують споживача і громадскість з виробником і продавцем.

Маркетингові дослідження забезпечують цілеспрямоване і систематичне визначення інформації, необхідної для планування маркетингових дій, проектування і реалізацію процесу збору, обробки і аналізу даних, а також управління ним, інтерпретацію результатів у вигляді висновків і рекомендацій підходящих дій.

Маркетингове дослідження починається з визначення його цілей. Їх може бути безліч, проте маркетологи поділяють їх на чотири групи, що легко ідентифікуються:

 • пошукові — збирання додаткової інформації;
 • описові — детальний опис окремих фактів і явищ, а також їх взаємозв'язок і взаємовплив;
 • експериментальні — перевірка маркетингових гіпотез і форм причинно-наслідкових зв'язків між попитом й істотними характеристиками товару та споживача;
 • виправдовувальні — підтверджують об'єктивною інформацією вже сформовану думку, переконання, позицію або погляд керівника фірми.

Перелік тем (розділів), підрозділів, розподіл часу

№ п/п
Назва розділів та тем
Кількість годин
Разом
Лекції
Практ., семінари
Самостійні
1.

Суть, організація, напрямки і структура процесу маркетингових досліджень

 1. Призначення і суть маркетингових досліджень
 2. Організація маркетингових досліджень
 3. Основні напрямки маркетингових досліджень і МІС
 4. Технологія маркетингових досліджень
2.

Методи збору і аналізу інформації

 1. Типи маркетингової інформації
 2. Методи і форми збору первинних даних
 3. Панельні дослідження
 4. Вибіркове дослідження
 5. Аналіз інформації і прогнозування
 6. Заключний звіт про маркетингове дослідження
3.

Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів

 1. Цілі, завдання і зміст основних напрямків маркетингових досліджень
 2. Визначення ринкового попиту і частки ринку
 3. Коротка презентація планів проектів маркетингових дослїджень, виконаних слухачами
4.

Засоби для електронного маркетингу

 1. Програмний інструментарій для вирішення задач маркетингу
 2. Типи програм для маркетингу
 3. Клієнти і продажі

Тематичний план лекційного курсу

№ п/п
Назва розділів та тем
Зміст
Годин
Розділ 1. Суть, організація, напрямки і структура процесу маркетингових досліджень
  1.1. Призначення і суть маркетингових досліджень

1.1.1 Визначення

1.1.2. Наслідки прийняття необгрунтованих рішень

 
  1.2. Організація маркетингових досліджень
 1. 1.2.1. Організаційні форми реалізації функції маркетингових досліджень в компанії
 2. 1.2.2. Типи організації дослідницької діяльності в компанії
 3. 1.2.3. Фактори, що визначають внутрішню організацію маркетингових досліджень в компанії
 4. 1.2.4. Типи зовнішніх виконавців маркетингових досліджень
 5. 1.2.5. Критерії вибору зовнішнього виконавця маркетингових досліджень
 
  1.3. Основні напрямки маркетингових досліджень і МІС 1.3.1.  Дослідження факторів макросередовища
 1. економічних;
 2. демографічних;
 3. технологічних;
 4. національно-культурних;
 5. політико-правових;
 6. природних та екологічних.
 7. 1.3.2. Дослідження факторів мікросередовища
 8. кон’юнктури ринку та її тенденцій;
 9. споживачів і споживання;
 10. конкурентів;
 11. постачальників;
 12. посередників і тенденцій в цій сфері;
 13. інших контактних груп, які впливають на фірму (банків, страхових компаніій, дослідницьких агенств, засобів масової інформації тощо);
 14. ресурсів і можливостей самої фірми.
1.3.3.  Дослідження факторів маркетингового комплексу
 1. продукту;
 2. ціни;
 3. розподілу і збуту;
 4. засобів комунікації та їх ефективності.
 5. 1.3.4. Дослідження реакції ринку на маркетингову діяльність фірми
 6. обсягів продажу;
 7. частки ринку;
 8. грошових потоків;
 9. іміджу фірми і її продукції.

1.3.5. Маркетингова інформаційна сисРозділ (МІС)

1.3.6. Склад інформації, що збирається МІС

 
  1.4. Технологія маркетингових досліджень 1.4.1. Структура процесу маркетингового дослідження
 1. Попередній етап
 2. Розробка концепції збору даних
 3. Аналіз і інтерпретація даних
 4. Підготовка звіту про дослідження

1.4.2. Питання і завдання, які мають бути з’ясовані та виконані на різних етапах дослідницького процесу

1.4.3. Постановка (формулювання) проблеми

1.4.4. Типи дослідницьких проектів

 1. Пошукове (розвідувальне) дослідження
 2. Описове (дескриптивне) дослідження
 3. Каузальне (причинно-наслідкове) дослідження

1.4.5. Рішення про проведення маркетингового дослідження

 1. Загальна характеристика витрат
 2. Цінформації розуміється
 3. Результат попереднього етапу маркетингових досліджень - план проекту (пропозиції) маркетингових досліджень
 
Розділ 2. Методи збору і аналізу інформації
  2.1. Типи маркетингової інформації 2.1.1. Вторинна інформація

 1. Джерела вторинної інформації
 2. Переваги вторинної інформації
 3. Недоліки вторинної інформації

2.1.2. Первинна інформація

 1. Типи первинних даних
 2. Переваги первинної інформації
 3. Недоліки первинної інформації
 
  2.2. Методи і форми збору первинних даних

2.2.1. Якісні дослідження

2.2.2. Кількісні дослідження

2.2.3. Опитування (метод комунікацій)

 1. Методи опитування
 2. Типи питань, що використовуються при опитуваннях
 3. Типи відкритих питань
 4. Типи закритих питань
 5. Характеристика методів опитування
 6. Шкали вимірювання відношення споживачів (Attitude Scales)
 7. Семантичний диференціал іміджу марок
 8. Етапи проектування опитувального листа
 9. Основні правила побудови опитувального листа

2.2.4. Спостереження

 1. Об'єкти
 2. Методи спостереження

2.2.5. Експеримент

 1. Приклади питань, відповіді на які може дати експеримент
 2. Завдання
 3. Види експериментів
 
  2.3. Панельні дослідження 3.1. Панель
 1. Основні ознаки панелі
 2. Класифікація панелей
 
  2.4. Вибіркове дослідження

2.4.1. Розміри вибіркових сукупностей

2.4.2. Розмір генеральної сукупності

2.4.3. Імовірні процедури утворення вибіркових сукупностей

2.4.4. Неймовірносні процедури утворення вибіркових сукупностей

2.4.5. Фактори, що впливають на вибір методів дослідження:

 
  2.5. Аналіз інформації і прогнозування
 1. Статистичні методи аналізу
 2. Кореляційний аналіз
 3. Регресійний аналіз
 4. Дискримінантний аналіз
 5. Факторний аналіз
 6. Кластерний аналіз
 7. Аналіз багатомірних сукупностей
 8. Методи прогнозування
 9. Суб’єктивні методи (інтуїтивні, експертні, якісні)
 10. Думки експертів (менеджерів, консультантів з питань маркетингу,науковців, ділерів, дистриб’юторів, працівників торговельно-промислових асоціацій)
 11. Думки торговельних працівників
 12. Вивчення намірів

2.5.9. Об'єктивні методи

 1. Аналіз тимчасових рядів
 2. Метод випереджаючих
 3. Методи статистичного аналізу
 
  2.6. Заключний звіт про маркетингові дослідження

2.6.1. Основні вимоги до звіту

2.6.2. Структура звіту

 1. Титульний лист
 2. Зміст
 3. Резюме
 4. Вступ
 5. Основна частина.
 6. Методологія (опис методів дослідження, обгрунтування їх використання).
 7. Результати (детальний виклад отриманої в процесі дослідження інформації).
 8. Обмеження (обгрунтування обмежень).
 9. Висновки і рекомендації.
 10. Додатки.
 
Розділ 3. Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів
  3.1 Цілі, завдання і зміст основних напрямків маркетингових досліджень 3.1.1. Оцінка стану і перспектив розвитку макросередовища
 1. Економічне середовище
 2. Технологічне середовище
 3. Політико-правове середовище
 4. Соціально-демографічне і культурне середовище
 5. Природне і екологічне середовище

3.1.2.    Загальний аналіз ринку

3.1.3.    Аналіз поведінки споживачів і характеристик споживання

3.1.4.    Аналіз конкурентного середовища

3.1.5.    Аналіз внутрішнього середовища фірми (ресурси і можливості)

3.1.6.    Аналіз портфеля продуктів фірми

3.1.7.    Аналіз каналів збуту

3.1.8.    Аналіз цінової політики фірми

3.1.9.    Аналіз політики просування

3.1.10. Аналіз реакції ринку на фірму і її продукцію.

 
  3.2. Визначення ринкового попиту і частки ринку 3.2.1. Методи визначення місткості ринку
 1. На основі нормативів споживання
 2. На основі ретроспективної інформації
 3. Багатофакторний аналіз попиту в залежності від впливових факторів
 4. Фактична місткість ринку

3.2.1. Визначення частки ринку фірми

 1. Частка ринку (по обсягу продажу) у натуральних одиницях вимірювання
 2. Частка ринку у вартісному виразі
 3. Частка ринку по розміру маркетингового тиску
 4. Відносна частка ринку
 
Розділ 4. Засоби для електронного маркетингу
  4.1. Програмний інструментарій для вирішення задач маркетингу    
  4.2. Типи програм для маркетингу

4.2.1. SPSS

4.2.2. OCA

4.2.3. Statistica

4.2.4. Marketing Expert

4.2.5. БЕСТ-маркетинг

  4.3. Клієнти і продажі

4.3.1. Програма Sales Expert

4.3.2. Галактика-Клієнт

 
  4.4. Стратегії

4.4.1. Програма Касатка

4.4.2. Програма Fin-Expert-МаркетЕфект

4.4.3. Можливості маркетингових програм

 

Тематичний план семінарських і практичних занять

Виробництво м'ясної продукції

Полтавський м'ясопереробний завод (МПЗ) є відкритим акціонерним товариством. 97% виробництва Полтавський  МПЗ складають м'ясо та ковбаси, при цьому виробництво ковбас складає 75% усього виробництва.

 1. фізичні особи (46.3%)
 2. юридичні особи (торговельні точки міста) (53.7%).

Споживачі слабко диференціюють таку продукцію, як різні види ковбас та інші м'ясопродукти. Майже немає місцевої марочної продукції. Поняття “бренд” практичні не існує в м'ясній промисловості. Полтавський МПЗ не є винятком.

Конкуренти Полтавського м'ясокомбіната: Харківський, Сумський, Луганський, Мелітопольский та Богодухівский м'ясокомбінати, а також кооперативи та приватні фірми. Керівництво підприємства прийняло рішення сконцентрувати зусилля на тому, щоб добитися кращого розуміння споживачами продукції МПЗ.

Перед відділом маркетингу поставлена проблема — знайти більш вигідне позиціонування продуктів Полтавського МПЗ у порівнянні з продуктами конкурентів.

Завдання 1

 1. Розробіть завдання підприємства для розв'язання цієї проблеми.

Завдання 2

 1. Визначте, яку інформацію необхідно дістати для досягнення поставлених цілей.

Завдання 3

 1. Запропонуйте методи дослідження споживачів Полтавського МПЗ.

Завдання 4

 1. Розробіть анкету для опитування споживачів продукції Полтавського МПЗ.

Виробництво молочної продукції

Акціонерне товариство “Полтавський молочний комбінат” — один з найбільших у Полтавській області виробник молочної продукції. Завдяки широкому асортименту своїх виробів це підприємство здатне задовольняти різноманітні запити населення з низьким, середнім та високим рівнями прибутків. Практично всі види молочної продукції користуються значним попитом у покупців: “Т” - молоко, кефір, ряжанка, топлене молоко, сметана, йогурт тривалого зберігання, вершки, сиркова маса, масло любительське.

Відділ маркетингу комбінату досліджує тенденції на ринку молочної продукції, аналізує сильні та слабкі сторони конкурентів. При цьому використовуються статистичні дані, одержані з преси, спеціальної літератури, шляхом опитування покупців, вивчення асортименту продукції та цін у крамницях та інших торговельних точках у різних регіонах.

Велика увага на комбінаті приділяється вивченню попиту на той або інший продукт та виявленню причин покупок (рисунок 1). З метою з'ясування обсягу продаж молочних виробів в одній спеціалізованій торговельній точці проведено спостереження за діяльністю ряду крамниць. Це також дасть можливість зробити висновок про попит на дану продукцію з боку населення в місцях розташування цих торгівельних точок.

Аналіз ринку молочної продукції показує, що існує великий попит на неї з боку споживачів із низькими, середніми та високими рівнями прибутків.

Основними конкурентами АТ “ПМК” на ринку молочної продукції є: Куп'янський, Зміївський, Черкаський, Кіровоградський, Київський, 1-й Харківський, Чугуївский, Сумський, Богодухівский, Боровський, Павлоградський молочні заводи.

Продукція цих підприємств характеризується значним діапазоном цін. Вироби відрізняються один від одного якістю, властивостями, дизайном.

Дайте відповіді на наступні запитання:

 1. Яка інформація необхідна для проведення маркетингового дослідження?
 2. Які організаційні форми маркетингового дослідження можуть бути застосовані?
 3. Які позитивні якості та вади, види, джерела вторинної інформації?
 4. Назвіть позитивні якості та недоліки первинної інформації.
 5. Дайте характеристику структури системи збору і аналізу маркетингової інформації.

Завдання 1

 1. Запропонуйте заходи, що дозволять підвищити ефективність маркетингових досліджень.

Завдання 2

 1. Побудуйте систему збору та аналізу маркетингової інформації з урахуванням особливостей цільових ринків Вашого підприємства.

Завдання 3

 1. Запропонуйте систему оцінки сильних, слабких сторін та можливостей Вашого підприємства і його конкурентів.

Завдання 4

 1. Розробіть пропозиції для підвищення конкурентоздатності Вашого підприємства та його товарів.

Виробництво овочевої продукції

Харківська овочева фабрика — широко відомий виробник овочевої продукції, що реалізує її в широкому асортименті на ринках м. Харкова та прилеглих областей східного регіону України.

Обсяги збуту овочевої продукції знижуються (це характерно і для відкритого, і для закритого ґрунту) не зважаючи на те, що виручка від реалізації росте. Це обумовлене зростанням видатків виробництва та зростанням відпускних цін. Чому ж знизились обсяги збуту в 1998 р. в порівнянні з 1997 р., а у 1997 р. в порівнянні з попереднім?

“ХОФ” не бере участі у виставках, але на осінніх ярмарках вона широко представляє свою сільськогосподарську продукцію, яку великим оптом закуповують такі фірми, як “БРИГ”, “ТОРЧИНПРОДУКТ”, а також дрібнооптові посередники.

Посередники часто висловлюють незадоволення щодо якості обслуговування їхніх замовлень, бо багато часу вони витрачають на чекання доставки замовленої продукції зі складів або холодильників фабрики.

Завдання 1

 1. Визначте проблему для “ХОФ” та сформулюйте мету маркетингового дослідження.

Завдання 2

 1. Виберіть можливі джерела одержання вторинних та первинних даних.

Завдання 3

Розробіть план збирання первинних даних за схемою:

 1. Методи дослідження
 2. Знаряддя дослідження
 3. План складання вибірки
 4. Способи зв'язку з аудиторією

Завдання 4

Проведіть анкетування всередині групи, обробіть отримані результати і зробіть їхній аналіз.

Завдання 5

Складіть звіт про проведення маркетингового дослідження за схемою:

 1. Анотація
 2. Предмет дослідження
 3. Обгрунтування методів
 4. Основні висновки
 5. Рекомендації

Завдання 6

Зробіть презентацію звіту з наступним обговоренням одержаних результатів.

Виробництво кондитерських та хлібобулочних виробів

АТЗТ “Полтавська кондитерська фабрика” (ПКФ) —  спеціалізоване підприємство кондитерської галузі промисловості України з виробництва  кондитерских виробів.

Аналіз стану справ у галузі кондитерської промисловості показав, що АТЗТ “Полтава–кондитер” за обсягами виробництва в натуральних показниках посідає сьоме місце

Темп зростання виробництва кондвиробів фабрики у 1998 р. дорівнював 214%. В той же час коли на АТЗТ "Дніпропетровська кондитерська фабрика" — 143%, АТЗТ "Луганська кондфірма “Локонд” — 185%, ЗАТ "Донецька кондфабрика” — 526%, ЗАТ "Маріупольська кондфабрика” — 384%, ЗАТ "Вінницька кондфабрика” — 155%.

З 1990 року обсяги продажу шоколадних плиток постійно зменшувались. Через те, що підприємство не мало характерного іміджу, логотипу або упаковки, покупці сприймали його продукцію суто як предмет споживання.

Незважаючи на те, що до 1998 року підприємство вже намагалось створити власну торгову марку, недостатня якість шоколадних плиток, а також невдалий дизайн та упаковка призвели до того, що покупці залишились байдужими до цих змін і обсяги реалізації суттєво не змінились.

Необхідність змін в системі збуту змушувала керівництво підприємства приділяти набагато більше уваги покупцям, ніж вони це робили раніше. Були проведені опитування оптових та роздрібних покупців, а також споживачів. З метою налагодження більш ефективних стосунків з магазинами, які реалізують продукцію фабрики, їх керівникам було запропоновано внести свої пропозиції щодо рекламних матеріалів, які вони потребують для просування продукції фабрики.

Проаналізувавши результати цих досліджень, керівництво підприємства зробило висновок, що для збільшення обсягів продажу вкрай необхідно створити власну торгову марку. Пам’ятаючи невдалий досвід минулого, підприємство вирішило на цей раз залучити до роботи рекламне агентство. Спільно з професійними дизайнерами було розроблено відповідний імідж і упаковку для продукції фабрики. Підприємство також розробило маркетинговий план і бюджет, який передбачав витрати на рекламні матеріали та інші заходи по просуванню товарів нової торгової марки.

В 1999 році компанія презентувала нову торгову марку “Доміно”. Спочатку під цією маркою вироблялося 5 типів шоколадних батончиків та один сорт шоколадних цукерок у коробках.

Впровадження торгової марки “Доміно” було дуже успішним. З початку 1999 року, коли торгову марку було вперше запроваджено, продаж шоколадних плиток  за грошові кошти зріс на 100%. Після успішного початку підприємство поповнило асортимент продукції торгової марки “Доміно” ще чотирма сортами цукерок у коробках, поширюючи сферу дії нової торгової марки.

Для більш успішної діяльності на ринку “ПКФ” має проаналізувати коло своїх потенційних покупців, їхні потреби та ставлення до продукції й до фабрики.

Дайте відповіді на наступні запитання:

 1. Хто готовий купити продукцію, що пропонується фабрикою?
 2. Чому споживач буде купувати цю продукцію?
 3. Коли споживач буде готовий купити продукцію?
 4. Яку продукцію та в якому вигляді (упаковка, розфасовка) хоче отримати споживач?
 5. Де й як він буде купувати цю продукцію?
 6. Визначте коло потенційних споживачів продукції фабрики.
 7. Виявіть найбільш ефективний спосіб розповсюдження реклами.
 8. Визначте витрати на нетрадиційну рекламу.
 9. Скільки людей може бути поінформоване про цю акцію?
 10. В чому перевага застосування нетрадиційної реклами?

Завдання 1

 1. Визначте програму для “ПКФ” та сформулюйте мету маркетингового дослідження.

Завдання 2

 1. Виберіть можливі джерела отримання вторинних та первинних даних.

Завдання 3

Розробіть план збору первинних даних за схемою:

 1. методи дослідження
 2. засоби дослідження
 3. план складання вибірки
 4. способи зв'язку з аудиторією

Завдання 4

Проведіть анкетування всередині групи, обробіть отримані результати та дайте їхній аналіз.

Завдання 5

 1. Складіть звіт про проведення маркетингового дослідження за схемою:
 2. анотація
 3. предмет дослідження
 4. обгрунтування методів
 5. основні висновки
 6. рекомендації

Завдання 6

 1. Проведіть презентацію одержаних результатів із наступним обговоренням у групі.

Виробництво продукції легкої промисловості

ПШО "Ворскла" спеціалізується на виробництві одягу. Асортимент виробів фірми достатньо великий і розрахований на задоволення потреб різних груп споживачів.

Фірма працює з натуральною сировиною. Усі хімікати та барвники, що використовуються у виробництві мають відповідні висновки метрологічної та митної служб.

Вироби дитячої і ясельної групи мають Сертифікат якості. Сировинні лабораторії атестовані. Фірма має замкнутий технологічний цикл. Продукція фірми виробляється з сировини високої якості. Ціни на продукцію відносно низькі. Фірма добре відома полтавчанам та в інших регіонах України.

Для просування своєї продукції на ринок фірма розміщує свою рекламу в “Золотих сторінках”, на радіо, бере участь у виставках та ярмарках.

У процесі реалізації продукції фірма упаковує декілька виробів у один пакет, а не кожний вироб окремо. Не витримуються європейські стандарти.

Несвоєчасна виплата заробітної плати призвела до того, що з фірми пішли кваліфіковані модельєри та конструктори. До слабких сторін у роботі фірми слід віднести недостатню швидкість замінності моделей одягу для молоді.

У загальному обсязі виробництва галузі частка виробництва фірми мізерно мала.

Основними конкурентами є: фірма “Лутри”, м. Луганськ (більший асортимент суконь, сарафанів), ДП “Трикотаж”, м. Кременчук (ціни на продукцію трохи нижчі), фабрика імені Р. Люксембург, м. Київ (вища змінність асортименту, більший ухил на молодь та людей з достатком; якість і ціни відрізняються незначно).

На ринку м. Полтави та інших міст України продається продукція й більш низької якості. Слід також відзначити велику кількість імпортної продукції, як дешевої низькоякості, так і дуже дорогої та якісної.

Нішу дешевого повсякденного одягу (особливо дитячого та для молоді) займає Second Hand.

Продукція фірми ПШО "Ворскла" користується попитом на зовнішньому ринку. Висока якість продукції фірми ПШО "Ворскла" обумовлене також високою якістю сировини, що поставляється.

Завдання 1

Визначіть для ПШО "Ворскла" :

Переваги

Можливості

Недоліки

Загрози

Завдання 2

 1. Опишіть, які потреби задовольняє продукція ПШО "Ворскла"  у відповідності з пірамідою А. Маслова.

Завдання 3

 1. Виділіть основні чинники конкурентоздатності продукції ПШО "Ворскла".

Завдання 4

Що визначає конкурентоспроможність ПШО "Ворскла" в порівнянні з іншими товаровиробниками аналогічної продукції?

Завдання 5

 1. На які сегменти ринку розрахована продукція ПШО "Ворскла" ?
 2. Які вимоги кожного з цих сегментів?
 3. На якому сегменті Ви б зосередилися?

Завдання 6

Що споживач бажає придбати, купуючи продукцію ПШО "Ворскла" ? Проаналізуйте, що пропонує фірма своїм покупцям. Яким споживачам служить та які переваги має товар цієї фірми?

Товар фірми Які потреби клієнтів він задовольняє? В чому полягають переваги товару?

Завдання 7

 1. Якими видами інформації необхідно користуватися ПШО "Ворскла" при виборі цільових ринків?

Завдання 8

 1. Як Ви оцінюєте тенденції розвитку ринку одягу в м. Полтаві?

Завдання 9

 1. Які методи збирання інформації про ринок одягу Ви вважаєте найбільш прийнятними?
 2. В чому полягають переваги та недоліки кожного з цих методів?

“УкрДіамант” м. Полтава

У  1998 році “УкрДіамант” мав сильні позиції на українському і російському ринках промислових товарів з діамантовим покриттям робочої поверхні. Інтенсивні заходи, націлені на збільшення обсягів реалізації, почали давати результати: відділ маркетингу прогнозував різке збільшення продажу на 150 - 200% протягом наступного року. Втім, керівництво усвідомлювало, що завод швидкими темпами наближався до межі своїх виробничих потужностей, і, щоб не відставати від зростання ринкового попиту, потрібно шукати дешевий спосіб розширення виробництва

“УкрДіамант” запросив до співробітництва українську консалтингову компанію, щоб спільно завершити аналіз виробничих процесів на заводі. Було складено і проаналізовано схеми виробничих циклів. Завдяки цьому на підприємстві зрозуміли,  що збільшивши закупівлю в Україні обладнання, що вже було у вжитку, можна не витрачати грошей на дороге обладнання закордонного виробництва.

Крім того, на підприємстві розробили нову технологію спікання під тиском. Це дало можливість об’єднати два етапи виробництва в один.

Завдяки запровадженню цих нових заходів і збільшенню обсягів продажу продукція “УкрДіаманту” займає  70% українського  і  40% російського ринку в своєму секторі. В результаті скорочення часу виробничого циклу і більш логічної послідовності виробничих процесів продуктивність роботи кожного працівника зросла вдвічі.

Через застосування технології спікання під тиском час виробничого циклу скоротився на 30 %. Крім того, новий процес підвищив надійність продукту на  300%, таким чином було створено більш конкурентоспроможний продукт, і  покращилося становище “УкрДіаманту” на ринку.

Завдяки вдосконаленим бізнес-процесам підприємство почало процес сертифікації на міжнародний стандарт якості ISO 9001. Це допоможе заводу почати експорт на ринки  Італії, Бразилії, США і Західної Європи.

Завдання 1.

 1. Яке значення має для "УкрДіаманту" дослідження якості товарі конкурентів?

Завдання 2.

 1. Чи достатноь дотримуватись тільки вітчизняних стандартів на випуск продукції?

Завдання 3.

 1. Яким чином "УкрДіамант" одержує інформацію про продажі діамантових інструментів  на міжнародному ринку?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамишвили   Г.   Г.,   Война   В.А.,    Трусов Ю. Ф.   Операция "Маркетинг". - М.: Междунар. отношения, 1976.

2. Благоев В. Маркетинг в определениях й примерах. - СПб.: Два Три. 1993.

3. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управленню сбытом. - М.: Зкономика, 1991

4. Бондаренко С. /О., Войчак А. В. Маркетингова політика розподілу та товарного руху. - К.: КДЕУ, 1994.

5. Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предпри-ятий зкономических й коммерческих служб. - М.: Азимут-Центр, 1992.

6. Войчак А. В., Павленко А. Ф. Системи та характеристики сучасного маркетингу. - К.: КДЕУ, 1994.

7. Вайчак А. В., Шевчук Г. А. - Суть маркетингу і його сучасна концепція. - К.: КДЕУ, 1994.'

8. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структура. - М.: Дело, 1995.

9. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха - маркетинг. М.:-Междунар. отношения, 1991.

10. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2000.

11. Маркетинг / Укл. А. Н. Кредісов. - К.: Україна, 1994.

12. Современньїй маркетинг / Под редакцией В. Е.Хруцкого. - М. Финансы и статистика, 1991.

13. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. - М.: Экономика, 1990.

На початок сторінки

 Веб-дизайн у Полтаві
Альтернативна енергія - енергія майбутнього