Консалтингова фірма "Технології Сталого Розвитку"
ПОШУК ПО САЙТУ:         Web     Сайт  
Розкручування сайту, вихід на першу сторінку пошукових машин

Мета дисципліни

 • допомогти студентам глибоко опанувати науково-теоретичні та практичні питання дослідження ринку промислових товарів, динаміку його кон'юнктури, розробки та реалізації маркетингової стратегії підприємства в ринкових умовах.

Об’єкт та предмет курсу

 • Об’єктом курсу “Промисловий маркетинг” є промисловий ринок і його суб’єкти.
 • Предмет - теоретичні положення і практичні аспекти маркетингової діяльності підприємств у сфері матеріального виробництва та промислових послуг, спрямованих на формування/виявлення і задоволення потреб учасників промислового ринку у товарах виробничого призначення, а також відносини, що виникають між ними у процесі обміну.

ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ. РОБОЧА ПРОГРАМА

Промисловий маркетинг - стратегія управління виробництвом промислової продукції та комерційною діяльністю по її реалізації.

Промисловий маркетинг — це вид діяльності у сфері матеріального виробництва та промислових послуг, спрямованої на задоволення потреб підприємств, установ та організацій у сировині, матеріалах, комплектуючих виробах, устаткуванні, послугах через обмін, а також на підвищення ефективності виробництва та збуту товарів виробничого призначення (ТВП) шляхом дослідження та задоволення попиту на промислову продукцію та промислові послуги.

Історично маркетинг засобів виробництва почав розвиватися пізніше, ніж маркетинг споживчих товарів.

Принципи і завдання промислового маркетингу

Промисловий маркетинг як спосіб господарювання в ринкових умовах грунтується на таких принципах:

 • вільному виборі мети функціонування та стратегії розвитку;
 • пристосуванні до вимог споживача;
 • цілеспрямованому впливі на попит споживачів з метою його належного формування;
 • гнучкості у досягненні поставленої мети, тобто швидкому пристосуванні до змін умов навколишнього середовища;
 • комплексному підході до розв’язання проблем, що передбачає визначення мети відповідно до ресурсів і можливостей підприємств.

Перелік тем (розділів), підрозділів, розподіл часу між лекційними, практичними та індивідуальними (самостійними) заняттями.

№ п/п

Назва розділів та тем

Кількість годин
Разом
Лекції
Практичні

семінари

Самостійні
Розділ  1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ
Тема1.Сутність і роль промислового маркетингу в ринковій економіці.
Тема 2. Задачі маркетингової діяльності (аналітико-оцініовальні: розробки стратегії, виконавчі) та їх зміст.
Розділ  2. СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ
Тема 3. Маркетинг - інструмент досягнення цілей підприємства.
Тема 4. Маркетингові стратегії виживання, стабільного існування та розвитку: інтенсивного, інтеграційного, диверсифікації. Їх дослідження.
Розділ  3. ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ. РИНОК ПРОМИСЛОВИХ  ТОВАРІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 5. Промислові та споживчі товари.
Тема 6. Ринок і ринкові відносини.
Тема 7. Особливості маркетингової діяльності у ринку відносно продукції виробничо-технічного призначення.
Розділ  4. Ф ОРМУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ
Тема 8. Базові концепції аналізу попиту.
Тема 9. Мотиви покупців товарів промислового призначення. Кон'юнктура ринку та попит на промислові товари.
Тема 10. Задачі, мета й методи вивчення попиту споживачів.
Тема 11. Структура затрат покупців.
Розділ 5. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Тема 12. Дослідження ринку товарів промислового призначення в сучасних умовах та їх особливості.
Тема 13. Сегментування ринку споживачів та поведінка підприємств.
Тема 14. Конкуренція на сучасному ринку промислової продукції та її дослідення.
Розділ  6. КОН'ЮНКТУРА РИНКУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема 15. Дослідження кон'юнктури ринку та її впливу на маркетингову діяльність промислових підприємств.
Тема 16. Дослідження впливу імпортно-експортннх поставок на кон'юнктуру товарного ринку.
Розділ 7. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ  АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ
Тема 17. Сутність товарної політики.
Тема 18. Життєвий  цикл  товару  та  управління  товарною   політикою   підприємства.
Розділ  8. ЦІНОВА ПОЛІТИКА
Тема 19. Ціни та цінова політика підприємства.
Розділ  9. УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ
Тема 20. Формування цілей промислового підприємства.
Тема 21. Бізнес-план маркетингової діяльності. Перевірка плану маркетингу.
Розділ 10. УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА РОЗПОДІЛ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Тема 22. Управління збутовою діяльністю підприємства в системі маркетингу.
Тема23. Сервісне обслуговування покупців промислової продукції.
Управління діяльністю в каналах збуту.
Система товарного руху та оцінка її ефективності.
Розділ  11. ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗБУТОВИХ ЗАПАСІВ
Тема 24. Управління збутовими запасами готової продукції.
Розділ  12. КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тема 25. Комунікативна політика, її види та значення у маркетинговій діяльності підприємства.
Розділ 13. ОРГАНІЗАЦІЯ, КОНТРОЛЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 26. Впровадження промислового маркетингу в діяльності підприємств України.
Тема 27. Маркетинг-аудит: цілі та основні проблеми.
Всього:

Тематичний план лекційного курсу

№ п/п Назва теми Зміст Годин
Розділ  1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ
Тема 1.Сутність і роль промислового маркетингу в ринковій економіці.
 1. Маркетинг як стратегія управління виробництвом промислової продукції та комерційною діяльністю по її реалізації.
 2. Зовнішнє середовище діяльності підприємств, його зміст і характеристика.
 3. Внутрішнє середовище підприємств, його зміст і характеристика.
Тема 2. Задачі маркетингової діяльності (аналітико-оцініовальні: розробки стратегії, виконавчі) та їх зміст.
 1. Концепції промислового маркетингу, їх розвиток та застосування в індустріальну та інформаційну епоху.
Розділ  2. СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ
Тема 3. Маркетинг - інструмент досягнення цілей підприємства.
 1. Спрямованість стратегії розвитку виробництва: товари та послуги; ціни; система збуту; реклама.
 2. Комплексне вивчення ринку - основа стратегії маркетингу: організаційно-економічні та правові аспекті: дослідження безпосередньо товарів; дослідження кон'юнктури ринку; вивчення споживачів; вивчення конкурентів.
Тема 4. Маркетингові стратегії виживання, стабільного існування та розвитку: інтенсивного, інтеграційного, диверсифікації. Їх дослідження.
 1. Сучасні стратегії розвитку промислових підприємств країн із розвинутою економікою.
 2. Формування та впровадження концепції промислового маркетингу в   Україні.
Розділ  3. ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ. РИНОК ПРОМИСЛОВИХ  ТОВАРІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 5. Промислові та споживчі товари.
 1. Обсяги продажу промислових товарів.
 2. Види промислових товарів. Основне обпаднання.
 3. Другорядне та допоміжне обладнання.
 4. Комплектуюче устаткування.
 5. Деталі обладнання. 
 6. Оновні та допоміжні матеріали.
 7. Сировина.
Тема 6. Ринок і ринкові відносини.
 1. Інфраструктура товарною ринку.
 2. Класифікація ринків.
 3. Сировинні ринки та їх характеристика.
 4. Ринок машин та обладнання.
 5. Формування ринку продукції виробничо-технічного призначення, методи їх дослідження.
Тема 7. Особливості маркетингової діяльності у ринку відносно продукції виробничо-технічного призначення.
 1. Основні розбіжності маркетингу промислових та маркетингу споживчих товарів.
Розділ  4. ФОРМУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ
Тема 8. Базові концепції аналізу попиту.
 1. Цільовий попит на товари промислового призначення.
Тема 9. Мотиви покупців товарів промислового призначення.
 1. Кон'юнктура ринку та попит на промислові товари. Вплив на попит споживачів сервісного обслуговування та допомоги у здійсненні закупок.
 2. Методи визначення запитів споживачів.
 3. Попит на основні матеріали та обладнання.
 4. Попит на допоміжні матеріали та комплектуючі.
 5. Організаційні форми й методи вивчення попиту споживачів та формування ринку збуту промислової продукції.
Тема 10. Задачі, мета й методи вивчення попиту споживачів.
 1. Система та порядок вивчення споживчого попиту.
 2. Характеристика споживачів: кількість покупців, обсяги закупок промислової продукції: географічна концентрація покупців.
Тема 11. Структура затрат покупців.
 1. Малі фірми.
 2. Великі фірми.
 3. Характеристики агентів по закупівлі промислових товарів.
 4. Фірми та організації по закупівлі промислових товарів.
 5. Процес закупівлі промислових товарів.
Розділ 5. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Тема 12. Дослідження ринку товарів промислового призначення в сучасних умовах та їх особливості.
 1. Методи дослідження та аналізу.
 2. Алгоритм виконання досліджень.
 3. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень.
 4. Аналіз і подання зібраних даних та результатів дослідження.
 5. Затрати на маркетингові дослідження.
 6. Основні напрямки маркетингових досліджень промислових підприємств, зміст, методика проведення.
Тема 13. Сегментування ринку споживачів та поведінка підприємств.
 1. Визначення місткості ринку промислової продукції.
Тема 14. Конкуренція на сучасному ринку промислової продукції та її дослідення.
 1. Прогнозування в маркетингових дослідженнях.
Розділ  6. КОН'ЮНКТУРА РИНКУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема 15. Дослідження кон'юнктури ринку та її впливу на маркетингову діяльність промислових підприємств.
 1. Фактори, які зумовлюють стан кон'юнктури ринку промислової продукції.
 2. Дослідження впливу рівня попиту та продукції на кон'юнктуру ринку.
 3. Кон'юнктура ринку та визначення рівня ціни.
 4. Кон'юнктура ринку та формування портфеля замовлень.
 5. Кон'юнктура ринку та формування запасів товарно-матеріальних ресурсів.
Тема 16. Дослідження впливу імпортно-експортннх поставок на кон'юнктуру товарного ринку.
 1. Вплив імпортно-експортннх поставок на прибутковість товарного ринку.
Розділ 7. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ  АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ
Тема 17. Сутність товарної політики.
 1. Товарна політика як засіб конкурентної боротьби.
 2. Складові товарного комплексу. Основні складові, які передбачають зміни в товарному комплексі.
 3. Технічні дослідження й розвиток виробництва. Зміни в товарному комплексі конкурентів. Вплив змін у ринковому попиті на виробничі зв'язки.
 4. Фактори, які впливають на масштаби (широту) товарного комплексу. Оцінка сильних та слабких сторін підприємства (фірми).
 5. Послідовність виконання робіт з урахуванням можливостей компанії.
 6. Управління розвитком нового продукту. Стадії процесу розвитку.
 7. Управління якістю промислової продукції.
 8. Конкурентоздатність  промислових виробів та її визначення.  
 9. Позиціювання товарів.
Тема 18. Життєвий  цикл  товару  та  управління  товарною   політикою   підприємства.
 1. Дослідження впливу концепції життєвого циклу промислової продукції на маркетингові стратегії та дії підприємства.
 2. Інноваційна політика промислового підприємства.
 3. Управління асортиментом продукції.
 4. Вплив кон'юнктури ринку та конкуренції на планування асортименту промислової продукції.
 5. Фактори, які зумовлюють асортимент продукції підприємства.
Розділ  8. ЦІНОВА ПОЛІТИКА
Тема 19. Ціни та цінова політика підприємства.
 1. Цілі ціноутворення на промислову продукцію.
 2. Фактори, які зумовлюють рівень ціни, їх вплив на цінову політику підприємства.
 3. Види цін, які застосовують згідно з міжнародною практикою, їх зміст. Торгові націнки та скидки.
 4. Фактори, які зумовлюють стратегію ціноутворення. Цінова стратегія, її види та реалізація промисловими підприємствами.
 5. Методи встановлення та оптммізаиії цін, їх зміст.
Розділ  9. УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ
Тема 20. Формування цілей промислового підприємства.
 1. Сутність і цілі управління маркетингом.
 2. Задачі планування маркетингу. Види планів маркетингу.
 3. Стратегічне   планування   промислового   маркетингу.   Етапи   стратегічного планування. Можливі стратегії.
 4. Планування маркетингової діяльності на поточний рік.
 5. Характеристика продукції та послуг.
 6. Підприємство та його конкуренти.
 7. Визначення позиції підприємства на цільовому ринку.
 8. Проблеми та можливості. Можливі стратегії та їх вибір. Визначення послідовності діяльності.
Тема 21. Бізнес-план маркетингової діяльності.
 1. Перевірка плану маркетингу.
 2. Маркетингова діяльність і бюджет, його зміст і планування на промисловому підприємстві.
Розділ 10. УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА РОЗПОДІЛ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Тема 22. Управління збутовою діяльністю підприємства в системі маркетингу.
 1. Збутова діяльність з урахуванням маркетингової стратегії підприємства.
 2. Зміст роботи по збуту продукції та її вплив па фінансовий стан підприємства.
 3. Основні типи організаційної побудови служби збуту, задачі та функції служби збуту, її внутрішні та зовнішні взаємозв"язки.
 4. Основні показники комерційної діяльності служби збуту та методика їх встановлення. Облік і оцінка результатів комерційної діяльності служби збуту підприємства.
 5. Зміст роботи по плануванню збутової діяльності підприємства.
 6. Інформаційна база та методика планування загального обсягу постановок і реалізації продукції.
 7. Організація приймання готової продукції від цехів та відвантаження (відпуск) її покупцям.
 8. Оперативний облік поставок готової продукції та його роль у виконанні договірних зобов'язань. Організація обліку реалізації готової продукції.
 9. Аналіз виконання плану збуту. Аналіз виконання планів поставок і реалізації продукції.
 10. Визначення фінансових затрат збуту підприємства.        і
 11. Політика й задачі розподілу промислового підприємства. Прямі та непрямі канали розподілу. Залежні та незалежні посередники, їх характеристика,
 12. Фактори, які впливають на вибір каналу збуту. Вибір каналів розподілу. Персональний продаж.
Тема 23. Сервісне обслуговування покупців промислової продукції.
 1. Управління діяльністю в каналах збуту.
 2. Система товарного руху та оцінка її ефективності.
Розділ  11. ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗБУТОВИХ ЗАПАСІВ
Тема 24. Управління збутовими запасами готової продукції.
 1. Необхідність і фактори створення запасів готової продукції на збутових складах, їх вимірювання. Нормування збутових запасів.
 2. Методика визначення довготривапості збутового циклу та розрахунку збутового запасу в натуральному та вартісному виразі. Вплив збутових запасів на фінансовий стан підприємства. Організація контролю та регулювання рівня збутових запасів готової продукції з урахуванням кон'юнктури ринку.
 3. Ціль і методи регулювання збутових запасів готової продукції.
Розділ  12. КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тема 25. Комунікативна політика, її види та значення у маркетинговій діяльності підприємства.
 1. Основні проблеми промислової реклами. Її об'єкти та мета: пошук нових покупців-споживачів. Програма априяння продажу. Зменшення затрат  по продажу товарів. Основні фактори, які впливають на зміни в товарному комплексі.
 2. Планування рекламної діяльності. Рекламна стратегія. Затрати на рекламу.
 3. Інші методи просування товару.
 4. Промислові виставки: мета демонстрації. Планування й діяльність виставок. Графік проведення торгових виставок (демонстрацій). Демонстрація зразків промислових товарів.
 5. Реклама: технічне забезпечення. Суспільне визначення реклами.
 6. Суспільне визначення товару (фірми). Планування програми суспільного визначення. Розробка програми.
 7. Засоби масової інформації.
 8. Кореспонденція: пряма розсилка поштою. Рекламуваня новинок.
 9. Прийом (зустріч) покупців.
 10. Стимулювання збуту промислової продукції.
Розділ 13. ОРГАНІЗАЦІЯ, КОНТРОЛЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 26. Впровадження промислового маркетингу в діяльності підприємств України.
 1. Організаційні аспекти та етапи формування служби маркетингу.
 2. Організація управління промисловим маркетингом на підприємстві: типова структура, побудова служби за ринковою, функціональною, товарною, регіональною та змішаною ознаками. Задачі й функції відділу маркетингу.
 3. Інформаційні зв'язки та інформаційне забезпечення служби маркетингу.
 4. Предмет і значення контролю, аналізу та визначення ефективності маркетингу. Організаційні аспекти контролю маркетингу.
 5. Контроль і визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства: контроль результатів, контроль збуту та частки ринку, аналіз результатів діяльності служби збуту.
Тема 27. Маркетинг-аудит: цілі та основні проблеми.
 1. Контроль інформаційної бази планування.
 2. Ревізія цілей, стратегій, заходів маркетингу, організаційних процесів і структур на промисловому підприємстві.
Всього:  

Тематичний план семінарських і практичних занять

№ п/п Назва теми Зміст Годин
1. Сутність і роль промислового маркетингу в ринковій економіці.
 1. Маркетинг як стратегія управління виробництвом промислової продукції та комерційною діяльністю по її реалізації.
 2. Зовнішнє середовище діяльності підприємств, його зміст і характеристика.
 3. Внутрішнє середовище підприємств, його зміст і характеристика.
2. Задачі маркетингової діяльності (аналітико-оцініовальні: розробки стратегії, виконавчі) та їх зміст.
 1. Концепції промислового маркетингу, їх розвиток та застосування в індустріальну та інформаційну епоху.
3. Маркетинг - інструмент досягнення цілей підприємства.

Спрямованість стратегії розвитку виробництва:

 1. товари та послуги;
 2. ціни;
 3. система збуту;
 4. реклама.

Комплексне вивчення ринку - основа стратегії маркетингу:

 1. організаційно-економічні та правові аспекті:
 2. дослідження безпосередньо товарів;
 3. дослідження кон'юнктури ринку;
 4. вивчення споживачів;
 5. вивчення конкурентів.
4. Маркетингові стратегії виживання, стабільного існування та розвитку: інтенсивного, інтеграційного, диверсифікації. Їх дослідження.

Сучасні стратегії розвитку промислових підприємств країн із розвинутою економікою.

Формування та впровадження концепції промислового маркетингу в   Україні.

5. Промислові та споживчі товари.

Обсяги продажу промислових товарів.

Види промислових товарів.

Основне обпаднання.

Другорядне та допоміжне обладнання.

Комплектуюче устаткування.

Деталі обладнання. 

Оновні та допоміжні матеріали.

Сировина.

6. Ринок і ринкові відносини.

Інфраструктура товарною ринку.

Класифікація ринків.

Сировинні ринки та їх характеристика.

Ринок машин та обладнання.

Формування ринку продукції виробничо-технічного призначення, методи їх дослідження.

7. Особливості маркетингової діяльності у ринку відносно продукції виробничо-технічного призначення. Основні розбіжності маркетингу промислових та маркетингу споживчих товарів.
8. Базові концепції аналізу попиту. Цільовий попит на товари промислового призначення.
9. Мотиви покупців товарів промислового призначення.

Кон'юнктура ринку та попит на промислові товари.

Вплив на попит споживачів сервісного обслуговування та допомоги у здійсненні закупок.

Методи визначення запитів споживачів.

Попит на основні матеріали та обладнання.

Попит на допоміжні матеріали та комплектуючі.

Організаційні форми й методи вивчення попиту споживачів та формування ринку збуту промислової продукції.

10. Задачі, мета й методи вивчення попиту споживачів.

Система та порядок вивчення споживчого попиту.

Характеристика споживачів:

 1. кількість покупців, обсяги закупок промислової продукції:
 2. географічна концентрація покупців.
11. Структура затрат покупців.

Малі фірми.

Великі фірми.

Характеристики агентів по закупівлі промислових товарів.

Фірми та організації по закупівлі промислових товарів.

Процес закупівлі промислових товарів.

12. Дослідження ринку товарів промислового призначення в сучасних умовах та їх особливості.

Методи дослідження та аналізу.

Алгоритм виконання досліджень.

Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень.

Аналіз і подання зібраних даних та результатів дослідження.

Затрати на маркетингові дослідження.

Основні напрямки маркетингових досліджень промислових підприємств, зміст, методика проведення.

13. Сегментування ринку споживачів та поведінка підприємств. Визначення місткості ринку промислової продукції.
14. Конкуренція на сучасному ринку промислової продукції та її дослідення. Прогнозування в маркетингових дослідженнях.
15. Дослідження кон'юнктури ринку та її впливу на маркетингову діяльність промислових підприємств.

Фактори, які зумовлюють стан кон'юнктури ринку промислової продукції.

Дослідження впливу рівня попиту та продукції на кон'юнктуру ринку.

Кон'юнктура ринку та визначення рівня ціни.

Кон'юнктура ринку та формування портфеля замовлень.

Кон'юнктура ринку та формування запасів товарно-матеріальних ресурсів.

16. Дослідження впливу імпортно-експортннх поставок на кон'юнктуру товарного ринку. Вплив імпортно-експортннх поставок на прибутковість товарного ринку.
17. Сутність товарної політики.

Товарна політика як засіб конкурентної боротьби.

Складові товарного комплексу.

Основні складові, які передбачають зміни в товарному комплексі.

Технічні дослідження й розвиток виробництва.

Зміни в товарному комплексі конкурентів.

Вплив змін у ринковому попиті на виробничі зв'язки.

Фактори, які впливають на масштаби (широту) товарного комплексу.

Оцінка сильних та слабких сторін підприємства (фірми).

Послідовність виконання робіт з урахуванням можливостей компанії.

Управління розвитком нового продукту.

Стадії процесу розвитку.

Управління якістю промислової продукції.

Конкурентоздатність  промислових виробів та її визначення.  

Позиціювання товарів.

18. Життєвий  цикл  товару  та  управління  товарною   політикою   підприємства.

Дослідження впливу концепції життєвого циклу промислової продукції на маркетингові стратегії та дії підприємства.

Інноваційна політика промислового підприємства.

Управління асортиментом продукції.

Вплив кон'юнктури ринку та конкуренції на планування асортименту промислової продукції.

Фактори, які зумовлюють асортимент продукції підприємства.

19. Ціни та цінова політика підприємства.

Цілі ціноутворення на промислову продукцію.

Фактори, які зумовлюють рівень ціни, їх вплив на цінову політику підприємства.

Види цін, які застосовують згідно з міжнародною практикою, їх зміст.

Торгові націнки та скидки.

Фактори, які зумовлюють стратегію ціноутворення.

Цінова стратегія, її види та реалізація промисловими підприємствами.

Методи встановлення та оптммізаиії цін, їх зміст.

20. Формування цілей промислового підприємства.

Сутність і цілі управління маркетингом.

Задачі планування маркетингу.

Види планів маркетингу.

Стратегічне   планування   промислового   маркетингу.  

Етапи   стратегічного планування.

Можливі стратегії.

Планування маркетингової діяльності на поточний рік.

Характеристика продукції та послуг.

Підприємство та його конкуренти.

Визначення позиції підприємства на цільовому ринку.

Проблеми та можливості.

Можливі стратегії та їх вибір.

Визначення послідовності діяльності.

21. Бізнес-план маркетингової діяльності.

Перевірка плану маркетингу.

Маркетингова діяльність і бюджет, його зміст і планування на промисловому підприємстві.

22. Управління збутовою діяльністю підприємства в системі маркетингу.

Збутова діяльність з урахуванням маркетингової стратегії підприємства.

Зміст роботи по збуту продукції та її вплив па фінансовий стан підприємства.

Основні типи організаційної побудови служби збуту, задачі та функції служби збуту, її внутрішні та зовнішні взаємозв"язки.

Основні показники комерційної діяльності служби збуту та методика їх встановлення.

Облік і оцінка результатів комерційної діяльності служби збуту підприємства.

Зміст роботи по плануванню збутової діяльності підприємства.

Інформаційна база та методика планування загального обсягу постановок і реалізації продукції.

Організація приймання готової продукції від цехів та відвантаження (відпуск) її покупцям.

Оперативний облік поставок готової продукції та його роль у виконанні договірних зобов'язань.

Організація обліку реалізації готової продукції.

Аналіз виконання плану збуту.

Аналіз виконання планів поставок і реалізації продукції.

Визначення фінансових затрат збуту підприємства.       

Політика й задачі розподілу промислового підприємства.

Прямі та непрямі канали розподілу.

Залежні та незалежні посередники, їх характеристика.

Фактори, які впливають на вибір каналу збуту.

Вибір каналів розподілу.

Персональний продаж.

23. Сервісне обслуговування покупців промислової продукції.

Управління діяльністю в каналах збуту.

Система товарного руху та оцінка її ефективності.

24. Управління збутовими запасами готової продукції.

Необхідність і фактори створення запасів готової продукції на збутових складах, їх вимірювання.

Нормування збутових запасів.

Методика визначення овготривапості збутового циклу та розрахунку збутового запасу в натуральному та вартісному виразі.

Вплив збутових запасів на фінансовий стан підприємства.

Організація контролю та регулювання рівня збутових запасів готової продукції з урахуванням кон'юнктури ринку.

Ціль і методи регулювання збутових запасів готової продукції.

25. Комунікативна політика, її види та значення у маркетинговій діяльності підприємства.

Основні проблеми промислової реклами. Її об'єкти та мета:

Пошук нових покупців-споживачів.

Програма априяння продажу.

Зменшення затрат  по продажу товарів.

Основні фактори, які впливають на зміни в товарному комплексі.

Планування рекламної діяльності.

Рекламна стратегія.

Затрати на рекламу.

Інші методи просування товару.

Промислові виставки: мета демонстрації.

Планування й діяльність виставок.

Графік проведення торгових виставок (демонстрацій).

Демонстрація зразків промислових товарів.

Реклама: технічне забезпечення.

Суспільне визначення реклами.

Суспільне визначення товару (фірми).

Планування програми суспільного визначення.

Розробка програми.

Засоби масової інформації.

Кореспонденція: пряма розсилка поштою.

Рекламуваня новинок.

Прийом (зустріч) покупців.

Стимулювання збуту промислової продукції.

26. Впровадження промислового маркетингу в діяльності підприємств України.

Організаційні аспекти та етапи формування служби маркетингу.

Організація управління промисловим маркетингом на підприємстві: типова структура, побудова служби за ринковою, функціональною, товарною, регіональною та змішаною ознаками.

Задачі й функції відділу маркетингу. Інформаційні зв'язки та інформаційне забезпечення служби маркетингу.

Предмет і значення контролю, аналізу та визначення ефективності маркетингу.

Організаційні аспекти контролю маркетингу.

Контроль і визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства: контроль результатів, контроль збуту та частки ринку, аналіз результатів діяльності служби збуту.

27. Маркетинг-аудит: цілі та основні проблеми.

Контроль інформаційної бази планування.

Ревізія цілей, стратегій, заходів маркетингу, організаційних процесів і структур на промисловому підприємстві.

Всього:  

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.  Закон України "Про поставки продукції для державних потреб" від 22 грудня 1995р. № 493.

2.  Авен О., Архипов В.,  Управление пронзводственными запасами в гибких производственных системах. – М.: РАН ИПУ, 1992

3. Афанасьев М. Маркетинг: стратегия й практика фирмы. - М.: Финстатинформ, 1995.

4.  Баский А., Варданян Г. Экономика снабження предприятий сегодня и завтра. - М.: Зкономика, 1990

5. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управленню сбытом. - М.: Экономика. 1991.

6. Гаврилішин О. Основні елементи теорії ринкової ситеми. - К.: Наукова думка, 1993.

7. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. - К.: Вища шк.. 1995.

8.  Гінгстон П. Найкраша книжка про збут і маркетинг. - Львів. 1995.

9. Голдобина А. Н. Управление запасами средств производства: Учеб. пособие. - Л.: Изд-во ЛФЗИ, 1990.

10. Джимми Грехем Скотт. Учитесь зффективно продавать и управлять сбытом. - К.: Внешторгнздат, 1992.

11. Крысин Ю.И., Литвиненко В. А., Мишукова Р. А. Маркетинг крупной промышленности за рубежом. - М.: ЦНИИТЗІІМС, 1990. - Вып. 4.

12. Лавров С. Н., Злобин С. Ю. Основы маркетинга промышленньїх товаров. -М.: Внешторгиздат, 1989.

ІЗ.Мате Э., Тиксье Д. Материально-техническое обеспеченне деятельности предприятия. - М.: Издательская группа "Прогресс", "Универс", 1993.

14. Маркетинг промышленных товаров. - М: Прогресс, 1978.

15. Нагапетьянц Н. А., Шульгин Ю. Г., Смирнов А. И. Совершенствование материально-технического снабжения в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1990.

16.Невелев А. М., Касьян И. И. Материально-техническое снабженне и сбыт на промышленном предприятии. - К.: Техника, 1988.

17. Обеспечение материальными ресурсами н коммерческая деятельность предприятий / Под ред. Ф. П. Висюлина. Л. М. Михневича. - Минск: Высшейш. шк., 1991.

18. Пилипчук В. П.. Щур О.В. Розробка бізнес-плану: Довідник по плануванню малого бізнесу. - К., 1993.

19. Современньш маркетинг / Под ред. В. Е. Хруцкого. - М.: Финансы и статистика, 1991.

20. Федосеев В. В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге. - М.: Финанстатинформ, 1996.

21. Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг. Основы маркетинга. Второе европейское издание. –М.; СПб.; К.: Издательский дом "Вильямс", 2000

На початок сторінки

 Веб-дизайн у Полтаві
Альтернативна енергія - енергія майбутнього