Введіть своє прізвище, ім'я

Тест «Економічна теорія» - екзамен

Перелік запитань

Кафедра фундаментальних економічних дисциплін

ЗАПИТАННЯ 1
Головними задачами макроекономіки є забезпечення суспільства знаннями, необхідними для:
росту об’ємів виробництва, зменшення об’ємів виробництва, збільшення економічних ресурсів, підвищення ефективності економіки.
ЗАПИТАННЯ 2
Економічні системи розрізняються:
структурою виробництва, рівнем життя населення, формою власності, виробництвом ресурсів.
ЗАПИТАННЯ 3
Позитивна функція макроекономіки спрямована на вивчення:
фактичного стану економіки, шляхів подолання падіння виробництва, шляхів забезпечення економічного росту, методів державного регулювання економіки.
ЗАПИТАННЯ 4
До складу ВНП входять:
сукупна вартість кінцевих продуктів, що створені, розподіляються і використовуються усередині країни, сукупна вартість кінцевих продуктів, що створені, розподіляються і використовуються даним національним господарством, сукупність прибутків всіх учасників сфер матеріального виробництва і нематеріальних послуг усередині даної країни, сукупність прибутків всіх учасників сфер матеріального виробництва і нематеральних послуг даного національного господарства.
ЗАПИТАННЯ 5
Якщо фірми почнуть усі свої прибутки виплачувати акціонерам у формі дивідендів, то в національних рахунках зросте показник:
ВНП, чистих інвестицій, амортизації, особистого доходу.
ЗАПИТАННЯ 6
До методологічних принципів СНР відноситься таке положення:
ринкова економіка є стабільною системою, витрати на виробництво ВВП дорівнюють прибуткам від його реалізації, продуктивною є діяльність, що робить матеріальні блага, продуктивним є праця, що використовується в рнкових умовах.
ЗАПИТАННЯ 7
Сектором СНР є:
приватні підприємства, державні підприємства, фінансові установи, змішані організації.
ЗАПИТАННЯ 8
Ринкова вартість усіх кінцевих благ, зроблених у межах даної країни протягом року, – це:
валовий внутрішній продукт, чистий внутрішній продукт, національний дохід, чистий національний продукт.
ЗАПИТАННЯ 9
Що з перерахованого не враховується при визначенні об’єму національного доходу:
прибутки власників, рентні прибутки, дохід корпорацій, державні трансфертні платежі.
ЗАПИТАННЯ 10
При технічному прогресі рівноважний економічний ріст:
збільшує частку капіталу в НД, збільшує частку праці в НД, залишає пропорцію розподілу незмінною може реалізувати кожен із перерахованих варіантів.
ЗАПИТАННЯ 11
Виробнича функція спирається на такий показник:
гранична продуктивність капіталу, норма заощаджень, гранична схильність до споживання, норма амортизації.
ЗАПИТАННЯ 12
Найбільш суттєвою причиною економічного зростання розвинутих країн є:
збільшення кількості робочої сили, технологічні зміни у виробництві, збільшення обсягу капіталу, використання державою стимулюючої кредитно-грошової та фіскальної політики.
ЗАПИТАННЯ 13
Якщо виробнича функція має постійну віддачу від масштабу, то має місце:
екстенсивне зростання, інтенсивне зростання, відсутність зростання, невизначеність, тому що відсутня інформація про ціни та фактори виробництва.
ЗАПИТАННЯ 14
В моделі Р. Харрода під природним темпом росту розуміється:
темп, при якому досягається повна зайнятість, темп, необхідний для підтримки динамічної рівноваги економічної системи з урахуванням трудових ресурсів і технічного прогресу, коли гарантований темп росту співпадає з фактичним, темп, за яким інвестиції співпадають зі збереженнями.
ЗАПИТАННЯ 15
В неокласичних моделях економічного зростання головним вважається:
праця як фактор росту, капітал як фактор росту, ефективне співвідношення капіталу і праці, економія факторів виробництва та удосконалення організації виробництва.
ЗАПИТАННЯ 16
Рівноважний ріст в моделі Р. Солоу стійкий унаслідок:
постійного темпу росту населення, зробленої взаємозамінності праці і капіталу, повного переходу інвестицій поточного періоду в додатковий капітал майбутнього періоду, гнучкої системи цін.
ЗАПИТАННЯ 17
В основі моделі Солоу лежить передумова:
інвестиції рівні заощадженням, амортизація дорівнює нулю, інвестиції рівні амортизації, інвестиції рівні приросту населення.
ЗАПИТАННЯ 18
Збільшення норми вибуття в економіці при незмінній виробничій функції, нормі заощадження, незмінних темпах росту населення і технологічного прогресу:
збільшить запас капіталу на одного зайнятого в стійкому стані, знизить стійкий рівень запасу капіталу на одного зайнятого, не змінить стійкого рівня фондоозброєнності, нічого визначеного сказати не можна
ЗАПИТАННЯ 19
Коли в економіці відсутня рівновага, то збереження дорівнюють:
фактичним інвестиціям, запланованим інвестиціям, незапланованим інвестиціям, всі відповіді помилкові.
ЗАПИТАННЯ 20
Класичний варіант кривої AS передбачає, що в довгостроковому періоді зміна сукупного попиту:
впливає на обсяг випуску, а не на рівень цін, впливає на рівень цін, а не на обсяг випуску, не впливає на рівень цін і випуску, впливає як на рівень цін, так і на випуск.
ЗАПИТАННЯ 21
Що з нижче перерахованого є невірним:
при рівноважному рівні доходу плановані і фактичні витрати рівні, в умовах рівноваги відсутні інвестиції в товарно-матеріальні запаси, рівноважний рівень випуску не може дорівнювати потенційному ВНП, в умовах рівноваги сукупні витрати рівні сукупним доходам всіх економічних агентів.
ЗАПИТАННЯ 22
Якщо сукупна пропозиція перевищує сукупний попит за умови, що державні витрати і чистий експорт рівні нулю, то:
сума споживчих і інвестиційних витрат дорівнює заощадженням, заощадження дорівнюють інвестиціям, заощадження перевершують плановані інвестиції, номінальний об’єм випуску залишиться незмінним,
ЗАПИТАННЯ 23
Якщо розмір використаного доходу дорівнює нулю, то можна стверджувати, що:
рівень заощаджень дорівнює нулю, рівень інвестицій дорівнює нулю, зникає ефект мультиплікатора, всі перераховані вище відповіді зрадливі.
ЗАПИТАННЯ 24
Якщо домашні господарства не витрачають весь свій дохід на споживання і поміщають невитрачену суму в банк, то можна сказати, що вони:
і зберігають, і інвестують, зберігають, але не інвестують, інвестують, але не зберігають, не зберігають і не інвестують.
ЗАПИТАННЯ 25
Якщо споживачі вирішать збільшити частку доходу, що вони витрачають на поточне споживання, то в короткостроковому періоді:
насамперед, збільшиться об’єм випуску і зайнятість, насамперед, скоротиться об’єм випуску і зайнятість, збільшиться рівень цін при незмінному випуску і зайнятості, знизиться рівень цін при незмінному випуску і зайнятості.
ЗАПИТАННЯ 26
Спекулянт, що розраховує на ріст цін біржового ринку:
бик, ведмідь.
ЗАПИТАННЯ 27
Передбачає право відмови від обговореної в контракті операції:
опціон, ф’ючерс, форвард.
ЗАПИТАННЯ 28
Емітент цінного паперу це:
особа, що береже цінний папір, особа, що випускає цінний папір, особа, що займається дилерською діяльністю, особа, що має право на брокерську діяльність.
ЗАПИТАННЯ 29
Вторинний ринок цінних паперів це:
відношення, що складаються при придбанні інвестором цінних паперів, відношення, що складаються під час емісії цінних паперів, відношення, що складаються між емітентом і власником цінних паперів, сукупність всіх актів купівлі-продажу або інших форм переходу цінного паперу від одного її власника до іншого протягом всього терміну існування цінного паперу.
ЗАПИТАННЯ 30
“Зневірені” працівники, що хотіли б працювати, але припинили пошук робочого місця:
враховуються в розмірі фрикційного безробіття, враховуються в розмірі безробіття чекання, більше не враховуються в складі робочої сили, одержують допомогу відповідно до законодавства про мінімальну заробітну плату.
ЗАПИТАННЯ 31
Що з нижче перерахованого не вірно:
природний рівень безробіття відносно стабільний у короткостроковому періоді і змінюється в довгостроковій перспективі, природний рівень безробіття містить у собі фрикційне, структурне і циклічне безробіття, реальний ВНП дорівнює потенційному, якщо рівень безробіття дорівнює природному рівню, зміни в розмірі природного рівня безробіття викликають зрушення кривої Філліпса,
ЗАПИТАННЯ 32
Якщо людина загубила роботу в зв’язку зі скороченням сукупного попиту, то виникає безробіття:
природне, циклічне, структурне, фрикційне.
ЗАПИТАННЯ 33
Повна зайнятість забезпечується в умовах:
раціонального розподілу робочої сили, використання робочої сили відповідно до професійної підготовки, відсутності безробіття, відсутності циклічного безробіття.
ЗАПИТАННЯ 34
Якщо людина загубила роботу в зв’язку зі зменшенням попиту на його професію, то виникає безробіття:
структурне, фрикційне, природне, циклічне.
ЗАПИТАННЯ 35
Якщо виникає загальне падіння попиту в економіці, то:
фактичне безробіття більше природного, циклічне безробіття більше фактичного, фактичне безробіття менше природного, фактичне безробіття дорівнює природному.
ЗАПИТАННЯ 36
Відставання фактичного ВНП від потенційного викликається безробіттям:
циклічним, природнім, структурним, фрикційним.
ЗАПИТАННЯ 37
Крива Філліпса в корткостроковому періоді відбиває:
зворотну залежність між безробіттям і інфляцією, пряму залежність між безробіттям і заробітною платою, пряму залежність між безробіттям і інфляцією, зворотну залежність між безробіттям і зарплатою
ЗАПИТАННЯ 38
Крива Філліпса в довгостроковому періоді відбиває:
зворотну залежність між безробіттям і інфляцією, пряму залежність між безробіттям і заробітною платою, зворотну залежність між безробіттям і заробітною платою, незалежність безробіття від інфляції.
ЗАПИТАННЯ 39
Кейнсіанській теорії відповідає таке положення:
зарплата є негнучкою в корткостроковому періоді, зарплата є абсолютно гнучкою, неповна зайнятість – це наслідок лише зовнішніх причин, повна зайнятість – це норма ринкової економіки.
ЗАПИТАННЯ 40
У процесі економічного кругообігу уряд виконує таку функцію:
експортує капітал, отримує податки, сплачує податки, отримує трансферти.
ЗАПИТАННЯ 41
Державне регулювання вирішує наступні питання:
досягнення повної зайнятості, прискорення економічного зростання, боротьба з інфляцією, все разом.
ЗАПИТАННЯ 42
Що можна вважати основою загальної теорії Кейнса?
інвестиційний мультиплікатор, середню та граничну схильність до споживання, принцип ефективного попиту, граничну схильність до заощадження.
ЗАПИТАННЯ 43
Теорія економіки пропозиції стверджує, що зміна в пропозиції грошей впливає на економіку таким чином:
ніяк не впливає, тому що ці наслідки вже очікують господарюючі суб’єкти, за рахунок ставки процента, яка передбачає зміну інвестицій, шляхом впливу на інвестиції і таким чином на сукупну пропозицію.
ЗАПИТАННЯ 44
Яка з названих нижче шкіл використовувалася в економічній політиці адміністрацією президента США Р. Рейгана (1981–1983 рр.):
теорія суспільного вибору, теорія раціональних очікувань, теорія економіки пропозиції, монетаризм.
ЗАПИТАННЯ 45
Якщо економіка знаходиться в стані рівноваги, то можна стверджувати, що:
споживчі витрати повинні дорівнювати інвестиціям, будь-яке збільшення споживчих витрат приведе до інфляційного розриву, прибутки фірм повинні дорівнювати валовим інвестиціям, усі попередні відповіді невірні.
ЗАПИТАННЯ 46
Пропозиція грошей збільшується, якщо:
зростає норма резервування, збільшиться відношення “готівка депозити”, збільшиться грошова база, зменшиться грошовий мультиплікатор.
ЗАПИТАННЯ 47
Якщо Центральний Банк приймає рішення скоротити пропозицію грошей, він може:
здійснити покупку державних облігацій на відкритому ринку, зменшити дисконтну ставку, збільшити норму обов’язкових резервів, усе перераховане вірно.
ЗАПИТАННЯ 48
Інфляція викликає в економіці такі наслідки:
підвищення інвестиційної активності, збільшення попиту на матеріальні активи, підвищення реальних доходів, усі відповіді помилкові.
ЗАПИТАННЯ 49
Чистий експорт ймовірніше всього:
позитивно залежить від ставки відсотка і ВВП, негативно залежить від ВВП, але позитивно від ставки відсотка, негативно залежить як від ставки відсотка, так і від ВВП, позитивно зв’язаний із ВВП, але цілком не залежить від ставки процента.
ЗАПИТАННЯ 50
Дефіцит платіжного балансу може бути профінансований:
за допомогою девальвації валюти, шляхом збільшення зовнішньої заборгованості, використання (витрата) резервів іноземної валюти, правильні відповіді 2 і 3
ЗАПИТАННЯ 51
Закон попиту описує:
обернено-пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту; пряму залежність між ціною та обсягом попиту; обернену залежність між ціною та обсягом попиту; пряму пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту.
ЗАПИТАННЯ 52
Якщо ціна товару зростає, то згідно закону попиту:
попит скорочується; попит зростає; обсяг попиту скорочується; обсяг попиту зростає.
ЗАПИТАННЯ 53
Яке з наступних тверджень ілюструє закон попиту:
зі зростанням ціни кави обсяг покупок буде скорочуватися; зі зростанням доходів споживачів віддають перевагу більш дорогим сортам кави; зі зниженням ціни кави знизяться й обсяги її споживання; споживачі бажають споживати і готові платити за каву ціну, яку пропонує ринок.
ЗАПИТАННЯ 54
Коли ціна товару зростає, то:
попит на нього, як правило, зменшується; крива попиту на товари-замінники зміщується ліворуч; крива попиту на товари-комплекти зміщується ліворуч; обсяг попиту, як правило, збільшується.
ЗАПИТАННЯ 55
5. Якщо зміна кількості товару, яку бажають та можуть купити споживачі, викликана неціновим фактором, відбуваються зміни:
у попиті на товар, що зрушить криву попиту; у попиті на товар, але крива попиту не зміститься; в обсязі попиту на товар, крива попиту не зміститься; в обсязі попиту на товар, крива попиту зміститься.
ЗАПИТАННЯ 56
Точки на кривій ринкового попиту показують:
обсяг попиту усіх споживачів за кожної можливої ціни; сукупний обсяг платежів споживачів за одиницю товару; видатки споживачів за кожної можливої ціни; виторг продавців за кожної можливої ціни.
ЗАПИТАННЯ 57
На ринковий попит не чинять впливу:
число покупців на ринку; ціни ресурсів; доходи споживачів; ціни товарів-замінників.
ЗАПИТАННЯ 58
Зростання попиту на товар може бути наслідком зниження ціни:
даного товару; товару-замінника; товару-доповнювача; нейтрального товару.
ЗАПИТАННЯ 59
Скорочення попиту на товар і зміщення кривої попиту на нього ліворуч є наслідком:
скорочення доходів споживачів; очікування підвищення ціни товару; скорочення пропонування товару; підвищення цін товарів-замінників.
ЗАПИТАННЯ 60
Який з наведених чинників не призведе до зміщення кривої попиту на тенісні м’ячі:
дуже гарна погода; зниження ціни на тенісні ракетки; збільшення числа бажаючих грати в теніс; зростання ціни на тенісні м’ячі.
ЗАПИТАННЯ 61
Підвищення ціни бензину переміщує криву попиту на шини:
ліворуч, оскільки бензин і шини є товарами-замінниками; ліворуч, оскільки бензин і шини є товарами-доповнювачами; праворуч, оскільки бензин і шини є товарами-доповнювачами; праворуч, оскільки підвищення ціни на бензин зменшує купівельну спроможність споживачів.
ЗАПИТАННЯ 62
Зниження ціни на бензин змістить:
криву попиту на автомобілі ліворуч; криву попиту на автомобілі праворуч; криву пропонування автомобілів ліворуч; криву пропонування автомобілів праворуч.
ЗАПИТАННЯ 63
Яка з наведених подій впливатиме на ціну свинини не так, як інші?
зросла ціна яловичини; зросло число любителів свинини; різко зросли ціни на корми для худоби; лікарі не рекомендують вживати багато свинини.
ЗАПИТАННЯ 64
Яка з подій не змістить кривої попиту на кольорові олівці?
збільшення числа дітей, які займаються в художніх студіях; підвищення ціни на кольорові олівці; значне зниження цін на акварельні фарби; підвищення середньої заробітної плати.
ЗАПИТАННЯ 65
Яка з наступних подій могла спричинити зміщення кривої попиту на пральний порошок праворуч:?
зниження цін на сировину для виробництва прального порошку; зменшення доходів споживачів; зниження цін товарів-замінників; широка реклама прального порошку.
ЗАПИТАННЯ 66
В якому з випадків йдеться про зміни в обсязі попиту?
обмеження швидкості на шляхах призвело до зміни … на нафту; коли країни ОПЕК підняли ціни на нафту у 70-ті рр., … на нафту знизився; очікувана інфляція збільшила … на нафту; зростання попиту на автомобілі підвищило … на нафту.
ЗАПИТАННЯ 67
Крива попиту зрушиться ліворуч, якщо:
знизиться ціна товару-комплементу; товар стане більш модним; зростуть доходи споживачів; знизиться ціна товару-субституту.
ЗАПИТАННЯ 68
Товар вважаться нормальним, якщо попит на нього:
зростає зі зростанням ціни товару-замінника; зменшується зі зростанням доходів споживачів; зростає зі зростанням доходів споживачів; скорочується зі зростанням ціни товару-доповнювача
ЗАПИТАННЯ 69
Товар вважається нижчим, якщо попит на нього:
зростає зі зростанням ціни товару-замінника; зменшується зі зростанням доходів споживачів; зростає зі зростанням доходів споживачів; скорочується зі зростанням ціни товару-доповнювача.
ЗАПИТАННЯ 70
Товар вважається нейтральним, якщо попит на нього:
не змінюється зі зміною ціни товару-замінника; зменшується зі зростанням доходів споживачів; зростає зі зростанням доходів споживачів; не змінюється зі зміною доходів споживачів.
ЗАПИТАННЯ 71
Товари-субститути – це пари товарів, для яких:
підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший; підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший; попит зростає зі зростанням доходів споживачів; підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший;
ЗАПИТАННЯ 72
З підвищенням доходів споживачів почали купувати більше сиру, але менше макаронів. Це означає, що вони вважають:
сир і макарони товарами-доповнювачами; макарони нормальним товаром, а сир – нижчим товаром; сир нормальним товаром, а макарони – нижчим товаром; правильні відповіді 1 і 2
ЗАПИТАННЯ 73
Якщо два товари є взаємо замінниками, то підвищення ціни одного призведе до:
зростання обсягу попиту на інший; зростання попиту на інший; скорочення попиту на інший. скорочення обсягу попиту на інший.
ЗАПИТАННЯ 74
Товари-комплементи – це пари товарів, для яких:
підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший; підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший; попит зростає зі зростання доходів споживачів; підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.
ЗАПИТАННЯ 75
Незалежними у споживанні вважаються товари, для яких:
підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший; підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший; підвищення ціни одного не впливає на попит на інший; попит не змінюється зі зміною доходів споживачів.
ЗАПИТАННЯ 76
Зі зростання доходів споживачів скорочується попит на:
товари першої необхідності; нормальні товари; нижчі товари; предмети розкоші.
ЗАПИТАННЯ 77
На ринкове пропонування безпосередньо не впливають:
ціни ресурсів; число фірм; доходи споживачів; зміни технології виробництва.
ЗАПИТАННЯ 78
Удосконалення технології виробництва товару переміщує:
криву попиту на нього праворуч; криву попиту на нього ліворуч; криву його пропонування праворуч; криву пропонування ліворуч.
ЗАПИТАННЯ 79
Зі зниженням цін ресурсів, що застосовуються у виробництві товару, крива його пропонування:
зміститься вгору і ліворуч; зміститься вниз і праворуч; залишиться незмінною; пропонування товару не залежить від цін ресурсів.
ЗАПИТАННЯ 80
До змін у пропонуванні телевізорів і зміщення кривої пропонування не призведе:
вдосконалення технології виробництва телевізорів; зменшення кількості виробників телевізорів; зниження цін телевізорів; підвищення цін комплектуючих виробів.
ЗАПИТАННЯ 81
Зміщення кривої пропонування борошна праворуч є наслідком:
підвищення ціни борошна; зменшення числа виробників борошна; зниження ціни пшениці; зростання доходів споживачів.
ЗАПИТАННЯ 82
Який з чинників не викликає зміщення кривої пропонування учнівських зошитів?
скорочення постачання деревини; впровадження нової технології виробництва целюлози; підвищення ціни на учнівські зошити; запровадження пільгового оподаткування для виробників канцтоварів.
ЗАПИТАННЯ 83
Удосконалення технології виробництва товарів призведе до:
зниження його рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу; підвищення його рівноважної ціни і зменшення рівноважного обсягу; зменшення пропонування даного товару і появи його дефіциту; зміщення як кривої попиту на нього, так і кривої його пропонування праворуч.
ЗАПИТАННЯ 84
Зміщення кривої пропонування товару є наслідком:
скорочення попиту на нього; зростання доходів споживачів; зниження ціни товару; надання субсидії виробникам.
ЗАПИТАННЯ 85
Яка з подій вплине на пропонування товару не так, як три інших?
зменшення числа фірм – виробників товару; підвищення цін на ресурси, необхідні для виробництва товару; удосконалення технології виробництва товару; запровадження спеціально податку на виробників товару.
ЗАПИТАННЯ 86
Ринок товару знаходиться у стані рівноваги, якщо:
обсяг попиту на товар дорівнює обсягу його пропонування; на ринку не існує ні надлишку, ні дефіциту товару; за певною ціною плани покупців щодо покупок співпадають з планами продавців щодо його продажу; всі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 87
Ринок певного товару знаходиться у стані рівноваги, якщо:
попит дорівнює пропонуванню; ціна дорівнює сумі витрат і прибутку; здійснюється державне регулювання цін; обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування.
ЗАПИТАННЯ 88
Ринкові ціни:
більше залежать від змін пропонування, ніж від змін попиту; більше залежать від змін попиту, ніж від змін пропонування; встановлюються внаслідок взаємодії попиту і пропонування; змінюються обернено пропорційно величині пропонування.
ЗАПИТАННЯ 89
До підвищення рівноважної ціни товару може призвести:
збільшення попиту на товар; зменшення попиту на товар; збільшення пропонування товару; одночасне і однакове збільшення попиту і пропонування.
ЗАПИТАННЯ 90
Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:
виникає дефіцит товару; з’являється надлишок товару; знижується ціна ресурсів; у галузь увійдуть нові фірми.
ЗАПИТАННЯ 91
Встановлення державою ціни на рівні, вищому за рівноважний, викликає:
появу стійкого надлишку товару; зменшення пропонування; появу дефіциту товару; збільшення попиту.
ЗАПИТАННЯ 92
На ринку певного товару обсяг попиту перевищує обсяг пропонування. Це приклад:
дії закону спадної віддачі; надлишку; дефіциту; дії закону зростання альтернативних витрат.
ЗАПИТАННЯ 93
Рівноважна ринкова ціна олії зросте, якщо:
уряд надасть виробникам олії субсидії; уряд зафіксує ціну олії на рівні, вищому за рівноважну; домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму; зросте число виробників олії.
ЗАПИТАННЯ 94
Якщо на ринку певного товару одночасно зростуть попит і пропонування, то:
рівноважна ціна та рівноважна кількість зростуть; рівноважна ціна та рівноважна кількість не зміняться; рівноважна ціна зросте, але вплив на рівноважну кількість невизначений; рівноважна кількість збільшиться, але вплив на рівноважну ціну невизначений.
ЗАПИТАННЯ 95
Ціна яловичини зросла одночасно зі зростанням обсягу її продажу. Яка з наступних подій узгоджується з цими змінами?
доходи споживачів скоротилися внаслідок підвищення прибуткового податку; підвищилася ціна свинини; ціни кормів для худоби знизилися; заробітна плата зайнятих у тваринництві зросла.
ЗАПИТАННЯ 96
Ціна вугілля знизилася і продана його кількість зменшилася. Яка з наступних подій узгоджується з цим?
зниження ціни на нафту; значне підвищення заробітної плати шахтарів; надання урядових субсидій вугільній галузі; встановлення ефективнішого устаткування для видобування вугілля.
ЗАПИТАННЯ 97
Якщо пропонування товару скорочується, а попит на нього зростає, то:
рівноважна ціна обов’язково зростає, а рівноважний обсяг продажу зменшується; рівноважна ціна обов’язково зростає, а рівноважний обсяг продажу може як збільшуватися, так і зменшуватися чи не змінитися зовсім; рівноважна ціна обов’язково зростає, а рівноважний обсяг продажу може або збільшуватися, або зменшуватися; рівноважний обсяг продажу обов’язково зменшується, а рівноважна ціна зростає.
ЗАПИТАННЯ 98
У випадку встановлення податку з одиниці товару на виробників:
крива попиту зміститься праворуч паралельно до початкової, рівноважні ціна і обсяг зростуть; крива пропонування зміститься ліворуч паралельно до початкової, рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться. крива пропонування зміститься праворуч паралельно до початкової, рівноважна ціна зменшиться, а рівноважний обсяг зросте; крива попиту зміститься ліворуч паралельно до початкової, рівноважні ціна і обсяг зменшаться.
ЗАПИТАННЯ 99
У випадку встановлення відсоткового податку на виробників:
крива пропонування зміститься праворуч паралельно до початкової, рівноважні ціна і обсяг зростуть; крива пропонування зміститься ліворуч, змінивши кут нахилу, рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться; крива пропонування зміститься праворуч, змінивши кут нахилу, рівноважна ціна зменшиться, а рівноважний обсяг зросте; крива пропонування зміститься ліворуч паралельно до початкової, рівноважні ціна і обсяг зменшаться.
ЗАПИТАННЯ 100
Внаслідок встановлення податку на виробників:
ціна попиту перевищуватиме ціну пропонування на величину податку; рівноважна ціна зросте, але продавці отримають за товар ту ж величину, яку заплатять покупці; рівноважна ціна зменшиться, але продавці отримають за товар ту ж величину, яку заплатять покупці. ціна пропонування перевищуватиме ціну попиту на величину податку.
ЗАПИТАННЯ 101
Термін “економіка” означає:
господарство якої-небудь країни; наука про національне господарство; відносини, що виникають між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів; наука про використання обмежених ресурсів з метою забезпечення життєвих потреб людей і суспільства;
ЗАПИТАННЯ 102
В систему економічних наук входять:
мікроекономіка; математичний аналіз; політологія; економіка підприємства;
ЗАПИТАННЯ 103
До теоретичного блоку системи економічних наук входять:
політична економія; бухгалтерський облік; грошовий обіг і кредит;
ЗАПИТАННЯ 104
Політична економія виконує такі функції:
пізнавальну; регулятивну; фіскальну;
ЗАПИТАННЯ 105
Економічні закони характеризуються такими особливостями:
мають сутнісний характер; розкривають взаємозв’язок, внутрішню залежність кількох або багатьох однопорядкових явищ;
ЗАПИТАННЯ 106
Економічна система суспільства має такі підсистеми:
механізм господарювання; економічну структуру продуктивних сил; соціально-економічні та організаційно-виробничі зв’язки між суб’єктами господарювання в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, послуг і доходів; правильна відповідь 1 і 2
ЗАПИТАННЯ 107
Формаційний критерій розвитку суспільства враховує:
економічні фактори; соціальні фактори; характер власності; усі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 108
Цивілізаційний критерій розвитку суспільства враховує:
духовні цінності; економічні фактори; соціальні фактори; способи управління;
ЗАПИТАННЯ 109
Для змішаної економіки характерні такі ознаки:
відсутність конкуренції; різноманітні форми власності; різноманітні форми господарювання; правильні відповіді 2 і 3;
ЗАПИТАННЯ 110
Межа виробничих можливостей суспільства показує:
повну зайнятість виробничих ресурсів і повий обсяг продукції; максимальні кількості споживчих благ і інвестиційних ресурсів, які можуть бути одержані лише в результаті найбільш ефективного використання всіх наявних ресурсів; що національна економіка, повністю використовуючи наявний потенціал, у короткостроковому періоді не може збільшити виробництво будь-якого блага, не зменшивши виробництво іншого блага; максимальну кількість продукції, що її може виробити економіка за даного рівня технологічного розвитку і наявних чинників виробництва.
ЗАПИТАННЯ 111
Закон зростаючих потреб визначає, що:
розвиток людини з її зростаючими потребами є неухильними; особисті потреби людини є безмежними і; змінюються в одному напрямку – у бік зростання; у міру розвитку суспільного виробництва, а разом з ним і людини як особистості і продуктивної сили, відбувається поступове зростання її потреб; усі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 112
Корисність блага – це:
здатність задовольняти будь-яку потребу людини; залежність його від природних властивостей; задоволення, одержуване людиною з однієї додаткової одиниці конкретної продукції; його гранична корисність;
ЗАПИТАННЯ 113
Зв’язок між рідкістю даного блага і його граничною корисністю для людини у короткостроковому періоді є:
прямим; зворотним; обернено пропорційним; незворотним;
ЗАПИТАННЯ 114
Економічні інтереси – це:
форма прояву економічних відносин; продовження і соціальний прояв потреби, її усвідомлення; вигода, якої досягають у процесі реалізації економічних відносин; реальний, зумовлений економічними відносинами та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій людей щодо задоволення потреб;
ЗАПИТАННЯ 115
Головним способом впливу на економічні інтереси у ринковій економіці є:
позаекономічний та економічний примус; матеріальне заохочення трудової активності; моральне заохочення трудової активності; усі відовіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 116
Власність – це:
категорія, що характеризує необмежену в часі належність об’єкта власності певному суб’єкту; відносини між індивідами щодо відчуження-привласнення діяльності чи її результатів; не річ, а відносини між людьми з приводу виробництва і привласнення речей – продуктів праці; ставлення індивідів один до одного і відповідно їх відношення до засобів і продуктів праці.
ЗАПИТАННЯ 117
Типами власності є:
суспільна; експлуататорська; трудова, не експлуататорська; капіталістична.
ЗАПИТАННЯ 118
Видами власності є:
суспільна; трудова; приватна; капіталістична.
ЗАПИТАННЯ 119
Приватна власність – це:
власність, яка знімає відносини відчуження; власність, за якої три функції права власності належать окремій приватній особі; експлуататорська власність; власність, за якої окрема особа володіє засобами виробництва;
ЗАПИТАННЯ 120
Формами суспільної власності є:
групова, акціонерна, колективна; муніципальна; профспілок, партій, товариств і фондів; усі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 121
Формами приватної власності є:
рабовласницька; капіталістична; державна. правильні відповіді 1, 2
ЗАПИТАННЯ 122
Феодальна власність – це:
приватна власність, яка базується на експлуатації кріпацької праці; приватна власність феодала на засоби виробництва, передусім на землю, і неповна власність на виробника – селянина-кріпака; власність, за якої здійснюється повне відчуження безпосередніх виробників від матеріальних умов праці; усі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 123
Яка послідовність історичних форм капіталу:
купецький (торговельний) і лихварський; лихварський і промисловий (продуктивний); промисловий (продуктивний); купецький (торговельний), лихварський, промисловий (продуктивний);
ЗАПИТАННЯ 124
Історична передісторія первісного нагромадження капіталу полягає:
у створенні засобів виробництва в капітал; у зародженні й утвердженні капіталістичного спосіб виробництва; у перетворенні безпосередніх виробників у найманих працівників; у розвитку товарного виробництва і ринку.
ЗАПИТАННЯ 125
Які економічні відносини виражають сутність категорії “капітал”:
техніко-економічні; соціально-економічні; організаційно-економічні; товарно-грошові?
ЗАПИТАННЯ 126
Які безпосередні чинники перетворення робочої сили в фактори капіталізму:
юридична свобода виробника; наявність буржуазного права; позбавлення виробника власності на засоби виробництва; наявність ринку праці?
ЗАПИТАННЯ 127
Чинниками, що формують вартість робочої сили, є:
гранична продуктивність праці; вартість життєвих засобів, необхідних для нормального відтворення індивіда та членів його родини, звичаї і традиції; рівень культури та людяності в суспільстві, моральний чинник; усі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 128
Заробітна плата – це:
ціна, яку платять за використання праці; перетворена форма вартості і ціни товару “робоча сила”; грошова винагорода за працю.
ЗАПИТАННЯ 129
За умови використання продуктивності праці заробітна плата:
підвищується; залишається незмінною; знижується; може підвищуватися.
ЗАПИТАННЯ 130
Який тип відтворення характерний для економіки України:
простий; розширений; звужений?
ЗАПИТАННЯ 131
Економічною основною натурального господарства є:
суспільне господарство та домашня промисловість; патріархальне господарство та феодальний маєток; примітивна сільська община; усі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 132
Необхідною умовою виникнення товарного виробництва і обміну є:
суспільний поділ праці; перший великий суспільний поділ праці; обмін надлишками вироблених продуктів між племенами і общинами; другий великий суспільний поділ праці;
ЗАПИТАННЯ 133
Товарне виробництво є такою організаційною формою суспільного виробництва, за якої:
продукти виробляються для задоволення суспільних потреб; в економіці панує приватна власність на основі матеріальних чинників виробництва (земля і засоби виробництва); продукти виробляються виробничими одиницями не для власного споживання, а для обміну через купівлю-продаж на ринку; існує ринок, на якому відбувається обмін товарів.
ЗАПИТАННЯ 134
Властивості, що характерні для продукту як товару, - це:
виробництво для задоволення власних потреб; споживна вартість (корисність), вартість; рідкість (обмеженість); продукт праці.
ЗАПИТАННЯ 135
Ринкова система – це система:
ринків, монополії і конкуренції; ринків, цін і конкуренції; приватної власності, свободи підприємництва і цін; недосконалої конкуренції, монопольних цін і обмеженої ролі держави.
ЗАПИТАННЯ 136
Ринковий механізм – це:
співвідношення попиту і пропозиції на ринку; здатність ринкових сил ( попиту, пропозиції, конкуренції тощо) синхронізувати рішення про купівлю і продаж; механізм координації діяльності і суб’єктів через систему цін; механізм вільного ціноутворення
ЗАПИТАННЯ 137
Ознаками конкуренції є:
широке розсіювання економічної влади, встановлення межі для реалізації покупцями і продавцями особистого інтересу; велика кількість продавців і покупців; кожен продавець, як і покупець, “відданий на милість” ринку; усі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 138
У сучасній ринковій економіці панівною є конкуренція:
чиста; монополістична; досконала; олігополістична.
ЗАПИТАННЯ 139
Об’єктами державного регулювання є:
попит і пропозиція на індивідуальних ринках; економічний цикл та грошовий обіг; зайнятість населення та регіональна структура господарства; усі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 140
Прямий вплив держави на економіку – це:
цілеспрямоване регулювання; адміністративне втручання в економічні процеси; система державних замовлень; податкове регулювання.
ЗАПИТАННЯ 141
Непрямий вплив держави на економіку передбачає застосування:
бюджетно-податкових регуляторів; директивних планів; грошово- кредитних регуляторів; усі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 142
Основними напрямами державного регулювання ринкової економіки є:
програмування економіки; фінансова та грошово-кредитна політика; регулювання грошової маси та інвестиційна політика; . усі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 143
Діями центрального банку в період загострення інфляції можуть бути:
зниження резервної норми; підвищення облікової ставки за кредити комерційними банками; продаж державних облігацій; усі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 144
Довгостроковими цілями державного регулювання економіки є:
прискорення науково-технічного прогресу та підвищення темпів економічного зростання; структурна перебудова народного господарства та завоювання нових позиції на світовому ринку; реформа політичного ладу. усі відповіді правильні.
ЗАПИТАННЯ 145
Рівень зайнятості визначається, як:
частка від ділення населення кількості зайнятих до чисельності населення у віці від 16 років і старше; відношення кількості безробітних до чисельності робочої сили; відношення кількості економічно активного населення до кількості економічно неактивного населення;
ЗАПИТАННЯ 146
Яка з форм зайнятості є провідною в Україні:
праця осіб – співвласників колективних, кооперативних та акціонерних підприємств і організацій; наймана праця за трудовою угодою; праця громадян, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю або зайнятих у недержавному секторі; праця громадян, праця самозайнятих працівників і підприємців, зайнятість в особистому підсобному господарстві?
ЗАПИТАННЯ 147
Економісти вирізняють такі види безробіття:
фрикційне, структурне, приховане, звужене; фрикційне, структурне, технологічне, приховане, сезонне, циклічне; фрикційне, структурне, технологічне, приховане, сезонне, циклічне, розширене, звужене; фрикційне, циклічне, сезонне.
ЗАПИТАННЯ 148
Сутністю інфляції є:
емісія грошей; зменшення купівельної спроможності грошової одиниці; зростання швидкості обігу грошей; зменшення обсягу виробленої продукції;
ЗАПИТАННЯ 149
Причинами інфляції є:
зростання швидкості обігу грошей; емісія грошей; порушення закону грошового обігу, коли кількість наявних неповноцінних грошей в обігу перевищує потребу в них; зменшення обсягу виробленої продукції.
ЗАПИТАННЯ 150
Неповна зайнятість – це ситуація, коли:
певна кількість робочої сили вимушено залишається без роботи; певна кількість робочої сили добровільно не працює; певна кількість робочої сили самозайнята у неформальному секторі.
ЗАПИТАННЯ 151
Назвіть предмет історії економічних учень:
історія економічної науки, історичний процес виникнення й розвитку економічних теорій, історія політичної економії, закономірності розвитку економічних поглядів та ідей.
ЗАПИТАННЯ 152
Назвіть методи дослідження історії економічних учень:
статистичний, математичний, наукової абстракції, емпіричний; логічний, історичний, територіальний, мотиваційний.
ЗАПИТАННЯ 153
Економічна думка стародавнього світу характеризується:
глибоким теоретичним аналізом тогочасної економічної системи, відображенням стану соціально-економічного і політичного розвитку тогочасних суспільств, переважанням натурально-господарського ставлення до економічних питань, формуванням основ економічної науки.
ЗАПИТАННЯ 154
Арістотель відносив до сфери хремастики:
землеробство і ремесло, велику торгівлю і лихварство, дрібну торгівлю.
ЗАПИТАННЯ 155
Згідно з поглядами Арістотеля і Фоми Аквінського гроші – це:
зовсім некорисний товар, результат домовленості між людьми, специфічний товар – загальний еквівалент.
ЗАПИТАННЯ 156
Згідно з поглядами Фоми Аквінського в основу визначення “справедливої ціни” товару покладено:
витратний принцип, морально-етичний принцип, витратний і морально-етичний принцип одночасно.
ЗАПИТАННЯ 157
Автором терміна “політична економія” є:
Арістотель, Фома Аквінський, Антуан Монкретьєн, Адам Сміт,
ЗАПИТАННЯ 158
Згідно з меркантилістською концепцією джерелом грошового багатства є:
зростання закордонних інвестицій, перевищення імпорту над експортом, перевищення експорту над імпортом.
ЗАПИТАННЯ 159
Предметом вивчення меркантилізму є:
сфера обігу, сфера виробництва, сфера обігу і виробництва одночасно.
ЗАПИТАННЯ 160
Визначте історичні умови виникнення меркантилізму:
бурхливий розвиток капіталізму, прискорений промисловим переворотом, формування світового ринку, розгортання науково-технічної революції. посилення циклічного характеру розвитку капіталістичної економіки, розпад феодалізму та зародження капіталізму, первісне нагромадження капіталу,
ЗАПИТАННЯ 161
Які з наведених визначень і характеристик меркантилізму є правильними?
наука про категорії та закони економічного життя, перша спроба створити теорію капіталістичного способу виробництва, досліджує сферу виробництва, переважає практична функція – обгрунтування економічної політики, провідною є ідея свободи торгівлі, предметом дослідження є сфера обігу, джерелом багатства вважає лише зовнішню торгівлю, єдиним справжнім багатством країни вважає гроші, перше теоретичне обгрунтування політики протекціонізму, економічний лібералізм значною мірою поєднує з ідеями буржуазної демократії.
ЗАПИТАННЯ 162
Назвіть головні засади класичної школи політичної економії:
державне регулювання економіки, дослідження сфери обігу, визнання сфери обігу джерелом багатства, визнання дії об’єктивних економічних законів, проголошення економічного лібералізму, дослідження сфери виробництва, розгляд проблеми цінності переважно з позицій трудової теорії.
ЗАПИТАННЯ 163
Назвіть прихильників фізіократизму:
В. Петті, А. Сміт, П. Буагільбер, Дюпон де Немур, Мірабо, Ф. Кене, Ж. Тюрго, Мерсьє де Ла Рів’єр.
ЗАПИТАННЯ 164
Назвіть теоретичні засади економічних поглядів А. Сміта:
егоїзм людини, схильність людей до обміну, поділ праці, економічний лібералізм, визначення цінності речі її корисністю. споживна вартість як мета виробництва, обіг як джерело багатства, низький рівень заробітної плати, дія об’єктивних економічних законів
ЗАПИТАННЯ 165
Назвіть проблеми, що перебували в центрі економічних досліджень Д. Рікардо:
аналіз обмеженості ресурсів, дослідження потреб людини, аналіз якісних характеристик капіталізму. теорія цінності, розподіл багатства, правильні відповіді 2,3
ЗАПИТАННЯ 166
У визначенні вартості Д. Рікардо дотримується:
трудової теорії вартості, теорії витрат, теорії корисності.
ЗАПИТАННЯ 167
Установіть відповідність: 1- Теорія факторів виробництва; 2 - Теорія “економічної гармонії”; 3 - Теорія народонаселення 4 - Представники “нової хвилі” класичної політекономії у Франції; 5 - Представники “нової хвилі” класичної політекономії в Англії;
Т. Мальтус – 5; Ф. Бастіа, Г.Ч. Кері – 4; Ж.-Б. Сей – 2; Т. Мальтус, Н. Сеніор, Дж. Мілль, Дж. Мак-Куллох –3; Ж.-Б. Сей, Ф. Бастіа – 1. Т. Мальтус – 3; Ф. Бастіа, Г.Ч. Кері – 4; Ж.-Б. Сей – 1; Т. Мальтус, Н. Сеніор, Дж. Мілль, Дж. Мак-Куллох – 5; Ж.-Б. Сей, Ф. Бастіа – 2. Т. Мальтус – 3; Ф. Бастіа, Г.Ч. Кері –2; Ж.-Б. Сей – 1; Т. Мальтус, Н. Сеніор, Дж. Мілль, Дж. Мак-Куллох – 5; Ж.-Б. Сей, Ф. Бастіа – 4. Т. Мальтус – 1; Ф. Бастіа, Г.Ч. Кері –5; Ж.-Б. Сей –3; Т. Мальтус, Н. Сеніор, Дж. Мілль, Дж. Мак-Куллох – 4; Ж.-Б. Сей, Ф. Бастіа – 2.
ЗАПИТАННЯ 168
Знайдіть правильне продовження визначення:
А. Сміт обмежував предмет дослідження політекономії... сферою матеріального виробництва; Одною з характерних рис учення Ж.-Б. Сея є те, що він визнавав вартість продуктом... праці, капіталу та землі (сил природи); Н. Сеніор доводив, що величина вартості визначається... розмірами “здержливості”, тобто витратами виробництва; Теорію послуг було сформульовано в працях... Ж.-Б. Сея та Ф. Баста; Т. Мальтус дотримувався думки, що економічна рівновага в суспільстві порушується... тому, що платоспроможний попит у суспільстві обмежений. А. Сміт обмежував предмет дослідження політекономії... сферою розподілу; Одною з характерних рис учення Ж.-Б. Сея є те, що він визнавав вартість продуктом... живої праці; Н. Сеніор доводив, що величина вартості визначається... витратами живої праці; Теорію послуг було сформульовано в працях... Д. Мілля та Д. Мак-Куллоха; Т. Мальтус дотримувався думки, що економічна рівновага в суспільстві порушується... через те, що капіталісти мають схильність до заощадження. А. Сміт обмежував предмет дослідження політекономії... нематеріальною сферою; Одною з характерних рис учення Ж.-Б. Сея є те, що він визнавав вартість продуктом... підприємницьких здібностей капіталіста; Н. Сеніор доводив, що величина вартості визначається... відносинами між капіталістом та робітниками; Теорію послуг було сформульовано в працях... Дж.С. Мілля та Т. Мальтуса; Т. Мальтус дотримувався думки, що економічна рівновага в суспільстві порушується... оскільки клас землевласників лише споживає, але не бере участі у виробництві.
ЗАПИТАННЯ 169
Укажіть, які з наведених положень відповідають економічним поглядам С. Сісмонді:
державне втручання в економіку, трудова теорія вартості, критика капіталізму, визначення мети капіталістичного виробництва як споживання, критика комуністичних ідей. схильність до традиційних поглядів класичної політекономії, сприйняття абстрактного методу класиків, визнання прогресивності великого капіталістичного виробництва,
ЗАПИТАННЯ 170
Назвіть історичні передумови формування критичного напряму в політичній економії:
зростання ролі торгового капіталу, активне втручання держави в економіку, підвищення продуктивності праці, нагромадження капіталу. бурхливий розвиток капіталізму, занепад дрібного виробництва, економічні кризи, посилення експлуатації трудящих,
ЗАПИТАННЯ 171
Знайдіть правильне продовження визначення:
Ш. Фур’є вважав, що втручання держави у соціальні процеси полягає... у створенні сприятливих соціальних умов для трансформування власності; Характерною ознакою трактування суті колективізму А. Сен-Сімоном є визнання, що...формування колективного господарства (спочатку кооперації) відбуватиметься через усуспільнення, націоналізацію власності; Авторство теорії розподілу, згідно з якою справедливий розподіл – це розподіл за працею та через суспільні фонди споживання, належить... Р. Оуену, А. Сен-Сімону; Послідовниками Ш. Фур’є були... В. Консідеран, А. Годен; Модель асоціації, яка базується на корпоративній (акціонерній) формі власності, передбачає розподіл... за працею та через суспільні фонди споживання; Ш. Фур’є вважав, що втручання держави у соціальні процеси полягає... у формуванні нової, кооперативної форми власності; Характерною ознакою трактування суті колективізму А. Сен-Сімоном є визнання, що... в його основі лежить корпоративна (акціонерн форма власності; Авторство теорії розподілу, згідно з якою справедливий розподіл – це розподіл за працею та через суспільні фонди споживання, належить... Ш. Фур’є; Послідовниками Ш. Фур’є були... В. Томпсон; Модель асоціації, яка базується на корпоративній (акціонерній) формі власності, передбачає розподіл... за потребами; Ш. Фур’є вважав, що втручання держави у соціальні процеси полягає... в управлінні соціальною сферою; Характерною ознакою трактування суті колективізму А. Сен-Сімоном є визнання, що... держава як основний виразник суспільних інтересів може забезпечити справедливий розподіл і на основі приватної власності; Авторство теорії розподілу, згідно з якою справедливий розподіл – це розподіл за працею та через суспільні фонди споживання, належить... А. Сен-Сімону, Ш. Фур’є, Р. Олену; Послідовниками Ш. Фур’є були... брати Родрігеси, Афантен та Базар; Модель асоціації, яка базується на корпоративній (акціонерній) формі власності, передбачає розподіл... у формі участі в прибутках.
ЗАПИТАННЯ 172
Знайдіть правильне продовження визначення:
К. Маркс доводив, що вартості створюються... живою працею найманих робітників; Однією з характерних рис учення К. Маркса та Ф. Енгельса є твердження... що шлях до трансформування капіталістичного суспільства в соціалістичне пролягає через удосконалення форм розподілу; Процес капіталістичного нагромадження за К. Марксом – це... збільшення позичкового капіталу; Теорію додаткової вартості, як основу теорії експлуатації, було обгрунтовано в праці... К. Маркса і Ф. Енгельса “Маніфест Комуністичної партії”; Перетворені форми додаткової вартості – це... фактори виробництва – земля, праця, капітал. К. Маркс доводив, що вартості створюються... капіталом і працею; Однією з характерних рис учення К. Маркса та Ф. Енгельса є твердження... що суперечність між капіталом та працею є непримиренною і її можна розв’язати лише революційним шляхом; Процес капіталістичного нагромадження за К. Марксом – це... капіталізація частини додаткової вартості; Теорію додаткової вартості, як основу теорії експлуатації, було обгрунтовано в праці... К. Маркса “Капітал”; Перетворені форми додаткової вартості – це... ціна й заробітна плата; К. Маркс доводив, що вартості створюються... капіталом, працею і землею; Однією з характерних рис учення К. Маркса та Ф. Енгельса є твердження... що капіталізм знищить себе сам; Процес капіталістичного нагромадження за К. Марксом – це... концентрація і централізація капіталу; Теорію додаткової вартості, як основу теорії експлуатації, було обгрунтовано в праці... В. І. Леніна “Імперіалізм, як вища стадія капіталізму”; Перетворені форми додаткової вартості – це... прибуток, рента, процент.
ЗАПИТАННЯ 173
Додаткова вартість за К. Марксом створюється:
працею, капіталом, землею, неоплаченою працею робітників, постійним капіталом.
ЗАПИТАННЯ 174
Предметом політичної економії історичної школи є:
сфера виробництва, сфера обігу, економічні та позаекономічні фактори, історія народного господарства нації.
ЗАПИТАННЯ 175
Маржиналізм грунтується на дослідженні:
сумарних економічних величин, середніх економічних величин, граничних економічних величин.
ЗАПИТАННЯ 176
Назвіть теорії, які було покладено в основу синтетичної теорії А. Маршалла:
марксизм, інституціоналізм, теорія трьох факторів виробництва, трудова теорія вартості, кейнсіанство, маржиналізм,
ЗАПИТАННЯ 177
Вартість товару А. Маршаллом характеризується на основі:
трудової теорії, теорії витрат, теорії граничної корисності, виявлення рівноважної ціни, що визначається граничною корисністю і граничним витратами.
ЗАПИТАННЯ 178
Автором учення про статику і динаміку та теорії граничної продуктивності є:
В. Джевонс, А. Маршалл, Дж. Б. Кларк, Л. Вальрас,
ЗАПИТАННЯ 179
Серед учених-маржиналістів засновником сучасного методу макроекономічного моделювання заведено вважати:
В. Джевонса, Л. Вальраса, Дж. Б. Кларка, В. Парето.
ЗАПИТАННЯ 180
Хто з названих нижче економістів присвятив свої дослідження проблемам: 1 - ціни рівноваги; 2 - продуктивності капіталу і праці; 3 - економічного добробуту; 4 - загальної економічної рівноваги; 5 - граничній корисності предметів споживання.
Дж. Б. Кларк, – 1; К. Менгер, – 3; Л. Вальрас, В. Парето, – 5; А. Маршалл, – 4; А. Пігу – 2; Дж. Б. Кларк, – 2; К. Менгер, – 5; Л. Вальрас, В. Парето, – 4; А. Маршалл, – 1; А. Пігу – 3; Дж. Б. Кларк, – 2; К. Менгер, – 4; Л. Вальрас, В. Парето, – 5; А. Маршалл, – 3; А. Пігу – 1;
ЗАПИТАННЯ 181
Знайдіть відповідність: 1 - Австрійська школа граничної корисності; 2 - Кембриджська школа; 3 - Американська школа; 4 - Математична школа; 5 - Шведська (стокгольмська школа).
Дж. Б. Кларк, – 3; А. Курно, Л. Вальрас, В. Парето, – 4; А. Маршалл, А. Пігу, – 2; К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк, – 1; К. Вікселль, В. Кассель – 5; Дж. Б. Кларк, – 1; А. Курно, Л. Вальрас, В. Парето, – 5; А. Маршалл, А. Пігу, – 2; К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк, – 3; К. Вікселль, В. Кассель – 4; Дж. Б. Кларк, – 2; А. Курно, Л. Вальрас, В. Парето, – 1; А. Маршалл, А. Пігу, – 3; К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк, – 4; К. Вікселль, В. Кассель – 5;
ЗАПИТАННЯ 182
Провідне місце в концепціях австрійської школи належить теорії:
додаткової вартості, граничної корисності, граничної продуктивності, загальної економічної рівноваги.
ЗАПИТАННЯ 183
Установіть відповідність: 1 - П. Лавров, П. Ткачов; 2 - О. Герцен; 3 - М. Чернишевський; 4 - В. Воронцов, С. Кривенко, С. Южаков; 5 - В. Дмитрієв, Л. Слонімський.
ліберальне народництво, – 2; селянський соціалізм, – 5; революційне народництво, – 3; політекономія трудящих, – 4; математична школа – 1; ліберальне народництво, – 4; селянський соціалізм, – 1; революційне народництво, – 3; політекономія трудящих, – 2; математична школа – 5; ліберальне народництво, – 3; селянський соціалізм, – 2; революційне народництво, – 4; політекономія трудящих, – 1; математична школа – 5;
ЗАПИТАННЯ 184
Назвіть авторів указаних теорій і наукових творів: 1 - Теорія податків; 2 - Теорія “селянського соціалізму”; 3 - “Історичні листи”; 4 - Примітки до “Основ політичної економії” Мілля; 5 - “Що потрібно народові”.
М. Огарьов, – 3; П. Лавров, – 5; М. Чернишевський, – 4; М. Тургенєв, – 1; О. Герцен – 2; М. Огарьов, – 5; П. Лавров, – 3; М. Чернишевський, – 1; М. Тургенєв, – 4; О. Герцен – 2; М. Огарьов, – 4; П. Лавров, – 2; М. Чернишевський, – 3; М. Тургенєв, – 1; О. Герцен – 5;
ЗАПИТАННЯ 185
Назвіть найвідоміших представників таких напрямів і шкіл:
3 - школа економістів-статистиків - П. Червінський, М. Левитський; 4 - математична школа –М. Бунге, Д. Піхно; 1 - ліберальне народництво– Т. Осадчий, О. Шликевич, О. Русов; 2 - психологічна школа – Є. Слуцький, М. Столяров, О. Білімович. 4 - математична школа –П. Червінський, М. Левитський; 3 - школа економістів-статистиків –М. Бунге, Д. Піхно; 2 - психологічна школа – Т. Осадчий, О. Шликевич, О. Русов; 1 - ліберальне народництво – Є. Слуцький, М. Столяров, О. Білімович. 1 - ліберальне народництво – П. Червінський, М. Левитський; 2 - психологічна школа – М. Бунге, Д. Піхно; 3 - школа економістів-статистиків – Т. Осадчий, О. Шликевич, О. Русов; 4 - математична школа – Є. Слуцький, М. Столяров, О. Білімович.
ЗАПИТАННЯ 186
Укажіть ознаки економічної науки, характерні для кінця ХІХ – початку ХХ ст.:
аналітичний тип, систематичний тип, пошук відповіді на питання “у чому суть даного явища”, пошук відповіді на питання “як економічні явища взаємодіють”.
ЗАПИТАННЯ 187
Укажіть, яка економічна теорія була провідною в економічній політиці розвинених країн світу в 30–70 рр. ХХ ст.:
неокласична, кейнсіанська, марксистська, монетарна.
ЗАПИТАННЯ 188
Укажіть, у чому саме полягає відмінність інституціонального напряму від неокласичного:
у твердженні, що ринок координує та спрямовує діяльність учасників економічних процесів, у трактуванні економічної системи як такої, що розвивається, у твердженні, що сутність економічного процесу – це розвиток, зміни, конфлікт, правильні відповіді 2, 3
ЗАПИТАННЯ 189
Знайдіть (з-поміж указаних) заходи, які властиві неолібералізму і відрізняють його від кейнсіанства:
державні заходи з інвестування збиткових та низькорентабельних галузей економіки, зростання обсягів урядових замовлень, закупівель та позичок, лібералізація економіки, вільне ціноутворення, пріоритет приватної власності правильні відповіді 2, 3
ЗАПИТАННЯ 190
Які теорії критикував Дж. М. Кейнс:
теорію ринкового саморегулювання економіки, кількісну теорію грошей, теорію ринків Сея (закон Сея), усі попередні відповіді правильні,
ЗАПИТАННЯ 191
Що можна назвати центральною проблемою загальної теорії Кейнса:
інвестиційний мультиплікатор, середню і граничну схильність до споживання, принцип ефективного попиту.
ЗАПИТАННЯ 192
Якщо за кейнсіанською теорією споживання дохід зростає, то:
гранична схильність до споживання знижується, гранична схильність до споживання зростає, середня схильність до заощадження знижується, середня схильність до заощадження зростає.
ЗАПИТАННЯ 193
Згідно з “основним психологічним законом” Дж. М. Кейнса зі зростанням доходів темпи приросту споживання:
залишаються на попередньому рівні, випереджають темпи приросту доходів, зростають, але не тією ж мірою, що й доходи, зменшуються порівняно з попереднім рівнем.
ЗАПИТАННЯ 194
Основу методології дослідження Дж. М. Кейнса становлять:
пріоритет мікроекономінчого аналізу, пріоритет макроекономічного аналізу, концепція “ефективного попиту”, прихильність “законам ринку” Ж.-Б. Сея, автоматичне саморегулювання ринкової економічної системи, ) мультиплікатор інвестицій.
ЗАПИТАННЯ 195
Які заходи, на погляд Кейнса, спроможні вивести економіку з кризи?
помірна інфляція, стимулювання заощаджень, розвиток споживчого кредиту. підвищення граничної ефективності капітальних вкладень, зниження облікової ставки (норми) процента, активне втручання держави в економіку, створення додаткових робочих місць, правильні відповіді 2, 3
ЗАПИТАННЯ 196
Термін “соціальне ринкове господарство” належить:
Дж. М. Кейнсу М. Фрідмену А. Мюллєру-Армаку П. Самуельсону
ЗАПИТАННЯ 197
Назвіть основні теоретичні засади неолібералізму:
вільне ціноутворення і стабільність грошового обігу, обмежена економічна роль держави. зростання обсягів державних замовлень, закупівлі і позик, державне регулювання економіки, пріоритет приватної власності, соціальне вирівнювання за допомогою справедливого розподілу,
ЗАПИТАННЯ 198
Назвіть представників раннього інституціоналізму з наведеного списку:
А. Маршалл, М. Фрідмен, Ф. Ліст, Дж. Гелбрейт, В. Ойкен, Т. Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчелл, усі відповіді правильні
ЗАПИТАННЯ 199
Виберіть із наведеного списку термін, поняття і визначення, які характеризують “змішану економіку”:
революційний перехід до соціалізму, поступове реформування відносин власності, директивне планування, державний контроль за цінами, рівнем доходів, суспільні фонди споживання, перерозподіл державою національного доходу на користь соціальної сфери індивідуалізм та конкуренція, ) вільне ціноутворення, комунітаризм та конкуренція, розвиток демократичних форм контролю за виробництвом з боку його суб’єктів та держави,
ЗАПИТАННЯ 200
Виберіть терміни, поняття і визначення, які характеризують учення представників радянської школи політекономії:
саморегулювання економіки, три фактори виробництва, індивідуалізм та конкуренція, об’єкт дослідження, що обмежується матеріальною сферою виробництва, метод національних рахунків, що базується на міновій концепції, балансовий метод, що базується на концепції трудових витрат, об’єктивна природа економічних законів, суспільні фонди споживання, основною умовою економічної рівноваги є планування народно-господарського розвитку, основною умовою становлення соціалізму є встановлення суспільної власності на засоби виробництва, вимірювання вартості через показники витрат факторів виробництва, невтручання держави як запорука ефективної дії механізмів саморегулювання.

На головну сторінку На початок сторінки